Substratproduksjon i plasttunnel er ny måte å produsere bjørnebær på. Produksjonsklare langskudd av bjørnebær plantes i potter tidlig om våren. Fra innpotting til høstestart går det ca. 100 dager. Dette er en produksjon som krever en lang vekstsesong, så det er vesentlig å potte inn plantene forholdsvis tidlig om våren og de må være i plasttunnel for å få varme nok. I denne produksjonsmåten av bjørnebær har det vært mange uløste spørsmål deriblant om ett års produksjon på langskudd av bjørnebær i tunnel over tid kan gi tilfredsstillende salgsavling, bærstørrelse, bærkvalitet, bærsmak, lagringsevne, plukkeeffektivitet, arbeidsbehov og lønnsomhet.

Prøvingene har vist at bjørnebær må være i tunnel. På friland blir avlingen for sein og for lav. Sortene Loch Ness og Sweet Rossetta har vist god vekst, fin kartsetting og har store fine bær, men bærene har altfor dårlig smak. Dessuten er de altfor sene og selv i plasttunnel rekker ikke kart/bær å modne med det resultat at høstet salgsavling blir for altfor liten. Sorten Loch Tay har vært mye tidligere og har gitt svært god avling med høsteperiode fra ca. 5. juli til 10. september. Bærene er litt mindre, men sorten har meget god smak og ca. ên uke holdbarhet på kjøl. Gjødsling og vanning har blitt tilført ganske likt som det resterende feltet vertene har med pottebringebær, men bjørnebær har vist seg å trenge dobbelt så mye vann som bringebær per meter rad.

I 2021 prøvde vi Loch Tay i jord og i potter i plasttunnel. Plantene i jord med 90 og 120 cm planteavstand lot vi overvintre og registrerte og forsøkshøstet på de også i 2022. I resten av feltet i 2022 plantet vi inn sortene Loch Tay og Sweet Rosetta i substrat i potter med både 72 og 90 cm planteavstand. Det var 2 rader i 7,5 meter brede tunneler som gir 267 meter planterad pr dekar. Med 72, 90 og 120 cm planteavstand blir det henholdsvis 371, 297 og 233 planter per dekar. Det ble foretatt fulle forsøkshøsteregistreringer i hele høsteperioden 5/7 - 9/9. I høstinga ble det utført lagringstester både på kjøl og direkte uten kjøling og tatt flere plukkehastighetsregistreringer og smakstestinger.

Hihi

Produksjon på Loch Tay plantet året før i jord gav bare 2,7 – 3,7 kg salgsavling per plante. Ettårs produksjon av Loch Tay dyrket i potter gav 9 – 10 kg salgsavling per plante i 2022. Det var lite avlingsforskjell per plante om det ble dyrket med 72 eller 90 cm planteavstand. Bærstørrelsen var 6,1 gram per bær i gjennomsnitt for sesongen og bærene hadde god smak. Salgsavlinga utgjorde hele 98 % av totalavlinga. Plukkehastigheten var også i 2022 på 6 – 6,5 kg/time, bærene holdt salgsvarekvalitet i 2 døgn uten kjøling ved 20 grader og i 7 døgn på kjølelager ved 5 grader. Sweet Rosetta var meget sen og derfor ble det bare høstet 1,6 kg salgsvare per plante. Bærene var litt større enn Loch Tay, men hadde til tross for navnet sitt veldig dårlig smak med «seige» bær.

Med tilrådd planteavstand cirka 80 cm har Loch Tay i de fire år variert fra 7 – 11 kg salgsvare pr år per plante. I gjennomsnitt for fire års prøvinger har den gitt 8,4 kg per plante som tilsvarer cirka 2 800 kg per dekar om det dyrkes på 2 rader i 7,5 meter brede tunneler.

Plante- og innplantingskostnadene er svært høye i denne produksjonen, enda høyere enn i bringebær. For å lykkes må det være høye avlinger, gode oppgjørspriser og høy plukkeeffektivitet. Er dette på plass så er det mulig å oppnå en god og lønnsom produksjon. Økonomiberegninger er gjort i egenutviklet kalkyleprogram. I kalkyleprogrammet er tatt hensyn til de avlinger som ble oppnådd, tilskudd som genereres, plantetall og plantekostnader, alle faste og variable kostnader, tunneler og innleid arbeidsbehov. I kalkylen legges inn at det plantes i potter i substrat i tunnel med 80 cm mellom pottene i tunnel og at en oppnår 8,4 kg salgsavling per potte med levering i 300 g korger. Med tenkt 10 dekar i produksjon og oppgjørspris 100 kr per kg, så vil det da bli 454 000 kr i netto årlig overskudd og til familiens eget arbeid i tilskuddssone 5A som i Agder. Med høyere oppgjørspriser vil overskuddet bli betydelig høyere.

Anbefalingene etter 4 års prøvinger er:

  • Det er ikke mulig å tjene penger på de altfor sene sortene Loch Ness og Sweet Rosetta eller ved flere års dyrking i jord.
  • Såfremt du får solgt avlingen og får minst 100 kr per kg, så er det mulig å tjene greit med penger på ettårs produksjon av langskuddsplanter av Loch Tay bjørnebær i plasttunnel.
  • Klar anbefaling og forutsetning er da tidlig utplanting av sorten Loch Tay i potter i substrat i plasttunnel med 80 cm mellom plantene i radene.
  • Med det opplegget vil en kunne forvente cirka 8 – 8,5 kg salgsavling per plante som tilsvarer ca 2 800 kg salgavling per dekar, bær med størrelse 6 – 6,7 gram, bær med god smak og holdbarhet cirka 1 uke på kjøl og plukkekapasitet 6,2 – 6,7 kg per time.
Jiji