I Agder etablert vi et stort forsøksfelt i 2021 i godkjent økologisk jord i Lyngdal, der halve feltet er i tunnel og resten er på friland. Vi skal finne ut hvordan vi kan dyrke stabile og gode avlinger over tid med hensyn til skadegjørere og om vi kan oppnå avling og kvalitet som gir tilfredsstillende økonomi. Større omsetning av økologisk bringebær i direktesalg og dagligvarebutikker er ønskelig, og markedsadgang og prøvesalg skal også sjekkes ut.

For hvert av de to hoveddyrkingssystemene skal det prøves ut ulike sorter, ulik gjødsling, samt ulike tiltak mot skadegjørere. Da får vi testet mange dyrkingskombinasjoner. Vi ønsker å se på om vi kan klare å holde skadeinsekter som bringebærbille i sjakk med luktfeller, veksthusspinnmidd under kontroll med rovmidd, om tynning for luftig bestand i tillegg til tunneler som værvern kan fungere mot sopp i blomsten og på stengler, og ugrashåndtering med klipping og luking.

I 2021 har vi hatt de første avlingsregistreingene. I 2022 har vi hatt første fulle bærår med full avling i feltene. Totalt areal er to dekar, inkludert kantsoner og litt avstand mellom tunnel og friland. Det er 2 tunneler, hver på 8 x 55 meter, og det er to rader per tunnel med tilsvarende radavstand og areal på friland. Før planting ble det tatt jordanalyse for pH og næring og jorda er kalket, gjødslet og klargjort optimalt før planting. Jorda er også analysert for og funnet ok med hensyn til frittlevende skadenematoder. I hele feltet ble det plantet på opphøyet drill dekka med vevd duk (mypex) og med dryppvanning. I feltet ble det plantet inn seks ulike sorter bringebær på småruter med to gjentak, friland og tunnel. Hoveddelen av feltet er med hovedsorten Glen Ample.

De 6 sortene som er med i sortsutprøving både på friland og i tunnel er; Glen Ample, Tulameen, Ninni, Agat, Duo og RU 00403067. I forsøkene har vi sett på salgsavling i kg per daa, bærstørrelse i gram per bær, råte og frasortert i kg per daa som gir oss et tall for % salgsavling. I 2022 har vi i tillegg vurdert frasorterte bær på gunn av bringebærbille skader. Vi har regnet økonomi for å se på lønnsomhet i produksjonen med de oppgjørsprisene økologisk bringebær oppnådde i 2022.

Rrrrrrrrrrrrrr

Andre året etter planting forventer vi full avling i feltet med «normal skuddlengde» om våren, som vi hadde i feltet. Andre året etter planting er det fortsatt lite forskjell på friland og tunnel, så vi har beregnet gjennomsnittstall også for 2022. Forskjellene mellom friland og tunnel forventes større i senere fulle bærår som er i 2023 og 2024.

Salgsavling i kg per daa ble størst i nummersorten RU 00403067 med 1780 kg, lavest avling hadde sorten Duo med 1017 kg. Bærstørrelsen i gram per bær var størt hos RU 00403067 med 5,2 g, minst bærstørrelse hadde Tulameen med 4,3 g. Dette er generelt mindre bærstørrelse enn forventet. Sortene hadde lite utsortert og dermed bra salgsavlings prosent på 90 – 97 %. Tidligheten på de forskjellige sortene er litt varierende, vi hadde høstet 50 % av avlingen fra 27. juli for Tulameen som den tidligste og 11.august for Duo som den seineste. Omsetningsmessig er det RU 00403067 som kommer best ut i 2022 med 279 000 kr per daa og har hatt en gjennomsnittlig oppgjørspris på 157 kr per kg i 2022. Den laveste omstningen i kr per daa hadde Duo med 160 000 kr.

Jjjjjjjjjjjjjjjjj

Prosjektet er søkt som et femårig prosjekt, og det er økomidler fra NLR sentralt som finansierer prosjektet. NLR Agder har hoveddelen av prosjektet. I 2022 - 2024 får vi tre bærår for å få fram effekt av ulike årsvariasjoner, få prøvd ut og verifisert langvarig effekt av innsatte tiltak, få frem endring i skadegjørere og foreta alle aktuelle prøvetakinger, registreringer og økonomiberegninger. Men det er mye kunnskap som mangler før vi kan få til en lønnsom sikker kvalitetsproduksjon av økologisk bringebær.

NLR Viken blir fortsatt med i prosjektet med en del mindre utprøvinger. I Viken blir det også felt- og arbeidsregistreringer i etablerte økobringebærfelt hos dyrkere, med økonomisk vurdering og beregninger.

Iiiiii