En kan nå søke RMP-tilskudd til etablering og skjøtsel av soner med pollineringsvennlige blomsterarter på jordbruksareal, eller soner som grenser til jordbruksareal. Tilskudd utmåles med 30 kr per løpemeter. Alternativt kan sona være i kombinasjon med tiltaket grasdekt kantsone i åker. Da må bredda på sona være minst 8 meter. Det kan gis inntil 10 000 kr per foretak.

For opparbeidelse av soner for pollinerende innsekter er det mulig å søke kommunen støtte gjennom SMIL- ordningen eller tilskudd fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Skjøtsel av sona

Kantsona skal være minimum 2 meter brei, og det er ellers krav om at den ikke skal gjødsles eller sprøytes. Sona skal inneholde arter som blomstrer gjennom hele sesongen. For å få dette til i etableringsåret må det i praksis også være ettårige arter i blandinga. Rødkløver og hvitkløver alene vil neppe tilfredsstille kravet om blomstring gjennom hele sesongen. Det skal heller ikke spres fremmede arter med høy sprederisiko. Sona skal være på jordbruksareal, eller områder som grenser til jordbruksarealet.

Sonene skal slås, men ikke før seinsommers eller på høsten etter avblomstring. Plantematerialet må fjernes for å unngå gjødslingseffekt, og det kan gjerne ligge og tørke noen dager for å bidra til frøspredning av de slåtte artene.

I 2021 sådd en del dyrkere den ettårig blandingen Strand Nr. 70, flerårig blandingen Spire insektsvenn og solsikke (mix snitt). Disse aleine eller i kombinasjon, med forskjellig såmengde. Det ble sådd på vendeteiger eller areal til overs. Vi raka først over, sådde for hand, raking etterpå. Vi sådde 1-2. juni pga. ei våt og kald mai, men i et normal år bør man så tidligere.

Våre erfaringer er:

  • Vi ønsker ikke å bruke areal som kunne bli brukt til dyrking av grønnsaker
  • Såing for hand har fungert bra, og det var god spiring.
  • Det kan ikke såes der man har en del kveke, kveka tar overhand.
  • Konkurranse mot ugraset ble hovedproblemet: Mulig løsning: Så tettere, ha bredere striper enn 1 meter (2 meter?).
  • Alle dyrkerne har fått positiv omtale og tilbakemeldinger. Det er særlig solsikken som har vært blikkfang.
  • Tidligere såing? Det tok litt tid før blomstring, og særlig på flerårig blandingen.
  • Honningurten har dominert, men det var et mangfold av arter.
  • Det ble dårlig vekst der det var for tørt.
  • Ingen har gjennomført slått, siden dette er på godt oppgjødsla jord, eller med ett årige arter.

Aktuelle frø og frøblandinger:

Renbestand

Blodkløver

Honningurt

Perserkløver

Frøblandinger flerårige

NIBIO blomsterengblanding tørreng

NIBIO blomsterengblanding friskeng

Spire Innsektsvenn

Strand 71

Frøblandinger ettårig

Pionerblanding

Strand 70

Turfline blomstereng DLF

Honningurt