Kommende aktiviteter:

Storfebeiting i rovviltområder
Torsdag 21. oktober Kl. 09–13.30
Bøndernes hus, Goggestredet 12, 2219 Brandval

Påmelding

Program

Kl. 09.00–09.55Storfebeiting i rovviltsona – erfaring fra beitebrukere
Lill Bredvold, Åsnes Finnskog
Anne Dieset, Deset i Åmot
Arne og Thorbjørn Sundt, Grue Finnskog
Kl. 10.00–10.30Storfebeiting og rovvilt – adferdsmønster på ulv og bjørn
v/Barbara Zimmermann, forsker ved Høgskolen i Innlandet
Kl. 10.30–10.50Beinstrekk og kaffe
Kl. 10.50–11.15

Grenseviltprosjektet

v/Pia Knøsen Lund, viltforvalter Våler og Åsnes kommune
Kl. 11.15–11.40Datagrunnlaget for utmarksbeitebruken i Glåmdalsregionen
v/Statsforvalteren i Innlandet
Kl. 11.40–12.10SNO sin rolle
v/Simon Bredvold, Statens naturoppsyn
Kl. 12.10–12.30Erstatningsordninger ved tap av beitedyr
Uavklart
Ca. kl. 12.30–13.30Felles lunsj


Prosjektet

Glåmdalen har lange tradisjoner med bruk av utmarksbeite for sau, men med ulverevir i området kan vi ikke lenger slippe sau på skogen. Et alternativ er å slippe storfe på utmarksbeite, og med digital gjerdeteknologi (Nofence), kan det bli flere dyr på skogsbeite. Dette kan skape konflikter mellom interessegruppene i utmarka.

Prosjektgruppa som består av representanter fra:

 • Storfenæringa (Else Engen, TYR)
 • Kommuneadministrasjonen (Reidar Steffenstorpet, Kongsvinger kommune)
 • Skogbruket (Britt Godtlund, Kvinner i skogbruket)
 • Beitelag (Arne Sund, Grue østre sankelag)
 • Norsk Landbruksrådgiving Øst (Benedikte Tveit, prosjektleder)


Aktiviteter så langt:

 • Etablering av prosjektgruppe
 • Knytte eksterne fagpersoner til prosjektet
 • Fagforedrag og informasjon til beitebrukere utenom arbeidet i prosjektgruppa
 • Øke egenkompetanse for prosjektgruppa gjennom strategimøter og befaringer i aktuelle utmarksbeiter
 • Kunnskapsformidling til interessegruppene i utmarka
 • Bistå beitelag og beitebrukere i Kongsvinger, Eidskog og Grue kommuner
 • Kartlegge beiteressurser, grunneieravtaler, gjerdesaker og søknadsskriving
 • Gjennomføring av ett dagsseminar med tema gjerdeteknologi, beitehistorikk og økonomi
 • Gjennomføring av webmøter i perioden november 2020 til februar 2021
 • Gjennomføring av første utflukt med interessegruppe, juni 2021
 • Gjennomføring av markvandring i Austmarka med tema storfebeiting og påvirkning av skogen, august 2021


Videre aktiviteter:

 • Arrangere fagdag i etterkant av vekstsesongen med tema rovviltproblematikk
 • Skriftlig kunnskapsformidling fra prosjektet

Delmål 1. Informasjonsmøter

Vi har gjennomført tre informasjonsmøter med aktuelle temaer.

Delmål 2. Utflukter i beiteområder

Delmål 2 bygger på erfaringer fra delmål 1

Delmål 3. Skriftlig kunnskapsformidling fra prosjektet

Kommunelogoer nord