Siden våren 2021 har fullgjødselprisene blitt doblet og nitrogenrike gjødselslag som NS 27- 4 har økt 2,5 ganger. For en grovfôrgård med normale mengder husdyrgjødsel har mineralgjødselkostnadene totalt sett økt med 1,9 ganger prisen våren 2021. Økte maskin- og dieselkostnader har gitt cirka 50 % økte husdyrgjødselhandteringskostnader i løpet av 2 år. Beregninger viser at totale gjødslingskostnader samlet sett for husdyrgjødsel-handtering pluss mineralgjødsel har økt med 70 – 80 øre per Fem, det vil si en dobling på 2 år.

Gjødselslag og svovel

NS 27- 4 koster nå cirka 7 600 kr per tonn som tilsvarer ca 28 kroner per kg nitrogen. NS 27-4 eller NPK 27-2-4 er billigste mest lønnsomme valg å bruke sammen med storfêgjødsel og sauegjødsel. NPK 27-2-4 koster litt mer per kg vare enn NS 27-4, men denne inneholder også noe fosfor og kalium og kan gi god lønnsomhet og næringsbalanse når den brukes sammen med 0,5 tonn reduksjon i husdyrgjødselmengde per dekar på enga sammenlignet med der en bruker husdyrgjødsel + NS 27 - 4. Sammen med grisegjødsel er det mest lønnsomt å bruke 22 – 0 – 12, men også 27 – 2 - 4 og 25 – 2 - 6 kan brukes der det er en del kalium i jorda. På våren anbefales svovelholdig mineralgjødsel sammen med husdyrgjødsel. Merkostnaden for svovel på våren er ca 30 kr per dekar, men meravling på minst 45 Fem og optimalt N/S- forhold i grovfôret gir svært billig ekstra fôr og god lønnsomhet.

Økt husdyrgjødselverdi og spredetidspunkt

Mineralgjødselkostnadene med bare Fullgjødsel har de siste årene steget mer per dekar enn der enga får samme N-gjødsling totalt i NS 27- 4 pluss 3 tonn husdyrgjødsel. Gjødselbesparingsverdien av 1 tonn husdyrgjødsel har derfor økt ca 50 % de siste 2 åra. Det betyr økt lønnsomhet i husdyrgjødselanalyse, god gjødseldisponering, tiltak for bedre N-utnyttelse av gjødsla, optimal spredemengde og spredetidspunkt ut fra jordas og plantenes behov. Størst verdi og mest besparelse i innkjøpt mineralgjødsel oppnår du fremdeles ved vårspredd husdyrgjødsel på eng og i gjenlegg med god N-utnyttelse på areal med normalt fosforbehov. Fanespredd storfêgjødsel med 7 % tørrstoff på eng på våren har nå gjødslingsverdi ca 140 kroner per tonn. Grunnet mindre næringsbehov utover sesongen, så blir husdyrgjødsla mindre verd utover sesongen. Husdyrgjødsel spredd etter 2.slått og nedpløyd om høsten gir katastrofalt dårlig økonomi der en taper 120 kr pr tonn sammenlignet med optimal bruk på våren og etter første slått. Med lønnsomhet kan du nå investere hele 1 300 kr i ny lagerkapasitet for hver eneste m3 du nå sprer senhøstes, det vil si at du kan investere med lønnsomhet nær 400 000 kr i nytt lager for i stedet å kunne bruke ekstra 300 tonn optimalt i vekstsesongen. Eventuelt kan du vurdere å selge «overskuddsgjødsel» til naboer. Husdyrgjødsel må på tidlig på våren når det er bra kjørbart og graset grønnes og straks etter slåtten. Da blir tilgrising av graset minst mulig og det blir tid for mikroorganismer til å omdanne nitrogen så plantene kan ta det opp og nytte det godt.

Lønnsomt med bedre nitrogenutnyttelse?

At særlig nitrogengjødselprisen har økt mye, gjør det mer lønnsomt med husdyrgjødselutstyr som øker nitrogeneffekten. Husdyrgjødselspredning med slikt spredeutstyr koster mere, men en får til gjengjeld miljøtilskudd og en oppnår samme total nitrogengjødsling på jordet med redusert mineralgjødselmengde. Ved høy gjødselpris er spart mengde mineralgjødsel mere verd, noe som betyr at en ved stigende gjødselpriser trenger stadig mindre husdyrgjødselmengde bak utstyrsinvesteringen før den er lønnsom. Tabellen viser at med stripespreder, nedlegger og vannfortynnet gjødsel i slangespreder med stripespreder kan mengden NS 27- 4 reduseres kraftig sammenlignet med det som trengs med fanespredd gjødsel. Slangespreder med stripespreder kommer meget godt ut arbeidsmessig og økonomisk. Tabellen viser også når ovenfornevnte utstyr er nettoøkonomisk lønnsomt å investere i på Agder med dagens mineralgjødselpriser. Om du ikke har så mye gjødsel selv, så kan slikt miljøvennlig spredeutstyr brukes «over et større tidsvindu» enn fanespreder og sameie og innleie av slikt miljøvennlig spredeutstyr er derfor aktuelt og er veldig gunstig økonomisk.

Kars
*Minimum tonn husdyrgjødsel med 7 % tørrstoff før vannfortynning som utstyret må brukes til før totale netto gjødslingskostnader tilsvarer totale gjødslingskostnader med fanespredervogn ved gjeldende miljøtilskudd og mineralgjødselpriser pr 5/2 - 23. Brukes miljøvennlig spredeutstyr til flere tonn enn dette per år, så blir det nettoøkonomisk billigere enn fanespredermetoden.

Vanninnblanding

Vanninnblanding øker nitrogenutnyttelsen av husdyrgjødsla frem til gjødsla er kommet ned i ca 3,5 % tørrstoff, men gjødselvolumet øker og derved øker også utkjøringskostnadene. Ekstra vanninnblanding i husdyrgjødsla er uansett meget lønnsomt ved slangespredersystemet som pumper ut gjødsla og har svært stor kapasitet. Ved vognutkjøring med 1 km transport koster det med dagens dieselpriser 34 kr for hver ekstra kg nitrogen du er oppnår ved vanninnblanding i husdyrgjødsla. Dagens mineralgjødselpris i konvensjonell drift er på 28 kr per kg N. Det betyr at vanninnblanding i husdyrgjødsel som kjøres ut med vogn, ikke er nettoøkonomisk lønnsomt med dagens mineralgjødselpriser selv ved kort transport i konvensjonell drift. Men du må ha såpass med vann i gjødsla at den fungerer greit i utstyret/sprederen du har. I økologisk drift er innkjøpt nitrogen betydelig dyrere og med dagens priser er vanninnblanding ved vognutkjøring lønnsomt opptil ca 4,5 km kjøreavstand ved vårspredning på eng.

Transport

Husdyrgjødselverdien har økt 50 % men husdyrgjødselhandteringskostnadene har også økt 50 % de siste 2 årene. Derfor er det nå lønnsomhet i å frakte husdyrgjødsla litt, men ikke mye lenger enn før. Storfêgjødsel med 6 – 7 % tørrstoff er nå lønnsom å kjøre ca 1,4 km per tonn tankvolum om våren og ca 0,9 km per tonn tankvolum etter første slåtten. Det betyr at med 8 m3 gjødselvogn er det lønnsomt å kjøre husdyrgjødsel opptil 11 km regnet ên veg om våren og ca 7 km etter første slåtten. Ligger jordene lenger vekk enn 11 km er det mest lønnsomt å bare bruke mineralgjødsel hele året, ligger jordene mellom 7 og 11 km vekk, er det lønnsomt å bruke husdyrgjødsel bare på våren og ligger jordene nærmere enn 7 km vekke, er det lønnsomt å kjøre husdyrgjødsel både om våren og etter første slått. Ved større vogner og lastebiltransport er det lønnsomt å kjøre lenger. Jorder som ligger lenger vekk enn angitt kilometergrense er lov å kjøre blautmøkk på, men da koster bare transporten mer enn det husdyrgjødsla har i total gjødselverdi. Følgelig er det da mest lønnsomt å bruke bare mineralgjødsel.