To ulike felt, et i indre Agder og et øst i Agder ble valgt for å se hvordan ulike mengder nitrogen sammen med husdyrgjødsel ville påvirke avlingsmengde og protein innhold. Tankene bak forsøket var å se på hvordan ulike mengder nitrogen påvirka avlingsmengde, slik at en kunne benytte de ulike avlingsmengdene for å beregne kostnader hvis en brukte en spreder som hadde et ujevnt spredebilde med avvik på + - 2,5 kg N noe som tilsvarer 9,3 kg Opti NS 27-0-0, begge veier.

Etter lite nedbør hele våren og forsommeren var det forventet at det lå igjen næringsstoffer som ikke var tatt opp i 1. slått. Hele feltet ble grunngjødslet likt etter første slåtten med fullgjødsel 12 – 4 - 18, tilsvarende det en ville gitt i gjødselplan bare med husdyrgjødsel. I tillegg ble det gjødslet tre ulike N-nivåer med Opti NS 27-0-0.

Resultatene viser en noenlunde lik respons på avlingsmengde og protein på alle tre N- nivåene, derfor ikke egnet til å beregne kostnader ved ulike spredejevnheter.

Resultatene viser også at en gjødsling utover Grunngjødsling pluss 2,5 kg N/dekar ikke ga hverken økning i proteinnivå eller avlingsmengde. Dette skyldes nok at det ble en tørr vår og forsommer med dårlige vilkår for gressvekst, slik at en ikke fikk tatt ut næringspotensialet til gresset i første slåtten. Begge steder vil det tilsvare ca. 50% av behovet i gjødselplanen.

Feltet hos Helle i Konsmo ble pusset av midt i juli på grunn av tørke, og en valgte å ikke gjødsle på nytt og registrerte da på den neste normale slåtten. Noe mindre avling totalt ble det jo, men med en bra FEm-konsentrasjon og et bra proteinnivå.

Feltet hos Vevstad i Gjerstad bar preg av en tørr sommer, men ga en helt grei avling, egnet for ammeku med en lav FEm-konsentrasjon og et noe lavt proteininnhold som var gitt av gressets utviklingstrinn og sikkert også av tørkestress.

Potensialet for en mer effektiv bruk av mineralgjødsel er så absolutt til stede, hvis en har godt nok utstyr til å kunne måle restverdier etter forrige avling. Pr i dag er dette for dyrt og tungvint, men teknologien er i utvikling og det testes ut muligheter for å kunne måle dette enkelt.

Aeaeaeae

Forsøksdata:

Ooooo