Artikkel fra 2019, tidligere publisert i Bondevennen.

Mange tenker at vanning ikke er lønnsomt til gras og korn uansett og at det er uoverkommelig arbeidsmessig. Investering i vanningsanlegg må basere seg på hvilket vær en normalt har i området, jordgrunnlag og kostnader med å få frem vann til jordene. Lønnsomheten må være akseptabel i et "normalår", vi kan ikke basere slik investering på grunnlag av ekstremåret 2018. God økonomi og akseptabel arbeidsbelastning vil være å ha 1 vanningsvogn på gården og utnytte den optimalt på de største bestproduserende arealene med lettere jordtyper så langt den kan rekke over med de vanningsintervall som trengs. Dette sikrer at de vannede arealene får maks utbytte og vekst. Så får resten av arealet med smålapper og mindre avlingspotensiale klare seg som best de kan.

I tørkeperioder er det ikke god økonomi å ta bare 1 vanning overalt – da starter en vanninga for seint på det areal som får vanning sist og de arealene som får vann først stopper også opp igjen i veksten fordi vanningsintervallet blir for langt.

Gras trenger bra vannforsyning hele vekstsesongen. Korn trenger bra vannforsyning fra spiring og til en tid etter aksskyting der tørke omkring busking er mest ødeleggende for avlingen.

Vi har i mange år hatt fagdager om praktisk vanning, vanningsutstyr. I de ulike faktaboksene nedenfor gjengis viktige momenter.

Praktisk vanning på ulike jordarter

Teknikk og dimensjonering

Økonomiske betraktninger

Økonomiske beregninger er gjort i programmet «Grovfôrøkonomi».