Mange opplever at sprøyting med glyfosatpreparat har gitt dårlig virkning. Neste vår er det bra liv i kveke, høymole og andre ugras og jorda har masse klump, dårlig nedbrutte ugrasrøtter og smuldrer ikke. Prøver en da med redusert jordarbeiding, så blir det klumpete, ujevnt ugreit såbed og en ender opp med å måtte pløye. Nedenfor er tips som sikrer god sprøyteeffekt.

  • Det aller viktigste er at det er minst 12 - 15 cm gjenvekst når du sprøyter. Det vil si at kveke må ha minst 3 – 4 blad og tofrøblada ugras ha store rosetter cirka 3 – 4 uker etter slåtten. Om du sprøyter på for liten gjenvekst, er det ingen eller for lite nedtransport av glyfosatpreparat til rotsystemet, ergo blir det dårlig virkning.
  • Det er bedre å sprøyte på god gjenvekst 10 - 20.oktober enn på dårlig gjenvekst 25. september. For å sikre god nok gjenvekst før det blir for seint, kan det være aktuelt å vurdere å gjødsle med 10 kg kalksalpeter pr dekar etter sein slått/hard beiting. Akkurat det er for seint i år, men greit å vite om til et seinere år.
  • Doser vanligste glyfosatprodukt: 4 dl per dekar mot kveke og grasarter, 7 – 8 dl per dekar mot løvetann, høymole og andre vanskelige flerårige tofrøblada ugras. Mot tofrøblada ugras kan en alternativt bruke lavdosemidlene Gratil eller Harmony, men da senest cirka 20 september før en senere bruker glyfosatpreparat.
  • Med glyfosatpreparat er det ikke fordelaktig å bruke mer enn 20 liter væske per dekar. Presis sprøyting med 15 – 20 liter væske per dekar med 1,5 bar trykk gir optimal sprøyting. Eksempelvis Blå 03-dyse med 1,5 bar gir 15 liter / daa ved kjørefart 6,7 km pr time og 20 liter / daa ved 5 km/ time.
  • Det må være minst 6 timers oppholdsvær etter sprøyting.
  • På grunn av lav aktivitet i plantene senhøstes, så må det gå minst 2,5 – 3 uker etter sprøyting før det spres husdyrgjødsel eller jordarbeides. Aller best er det om arealet kan ligge urørt frem til våren.