Røring og tømming av gjødselkjellere er en del av våronna. Det er etter hvert også vanlig med røring hele året for kjøring til mellomlager. Hvert år skjer det ulykker i forbindelse med dette arbeidet. Hvert år kommer det meldinger om dyr som har omkommet på grunn av gassforgiftning, meldinger om nesten-ulykker og ulykker hvor mennesker er involvert. For å hindre alvorligere ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ha gode rutiner og ta nødvendige forholdsregler.

Gjødselgass

Ved omrøring av husdyrgjødsel, frigjøres gasser som ligger i lommer i gjødsla. De fire viktigste gassene fra husdyrgjødsel er hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbondioksid. I høye konsentrasjoner kan hver av disse gassene utgjøre en helserisiko for mennesker og husdyr.

Primære farer er:

  • Akutt giftige for mennesker og dyr.
  • Oksygenmangel som resulterer i kvelning.
  • Eksplosjoner kan oppstå når oksygen blandes med gasser som metan.

Hydrogensulfid (H2S) regnes som den farligste av gjødselgassene. Det er nedbrytning av organisk materiale uten oksygen tilstede som forårsaker dannelse av hydrogensulfid. Risiko for høye konsentrasjoner av gassen øker med temperaturen. Derfor er det flest ulykker i sommerhalvåret. Gassen kan dannes i tillegg til gjødselkjeller er pumpekummer, trappegroper, dekkende laguner, tankspredere og lagertanker.

Lukter råtne egg

Hydrogensulfid er en fargeløs gass ved romtemperatur. Gassen er tyngre enn luft og har en karakteristisk lukt av råtne egg. Allerede ved 100-150 ppm (parts per. million) lammes luktesansen slik at man ikke kan bruke luktesansen som indikator på om det finnes helseskadelige nivåer av gass. Hydrogensulfid er en hurtigvirkende gift og ved høye konsentrasjoner (over 300-500 ppm) kan man besvime og døden kan inntre etter en halv time hvis man ikke får frisk luft. Langvarig eksponering av gassen kan medføre skader på nervesystemet.

Symptomer

Gassen kan gi irritasjon i slimhinner, luftveier og øyne i tillegg til trøtthet og hodepine.

Etter å ha pustet inn denne gassen i en kort periode, eller ved høye konsentrasjoner, lammes luktesansen og du kan ikke lenger lukte at gassen er til stede. I høye konsentrasjoner gir H2S respirasjonsstans i løpet av 1-2 åndedrag og gi umiddelbart bevissthetstap og død ("knockdown") og krever øyeblikkelig og aggressiv respirasjonsbehandling.

Hydrogensulfid er ekstra skummel da man kan følge seg frisk rett etter eksponering og noen timer etterpå kan man få lungeødem. Det er eksempler der personer har blitt sendt hjem fra lege for deretter å bli alvorlig syk noen timer senere.

Hvordan unngå ulykker med gjødselgass

Tips for å unngå ulykker

Risikovurdering

Det er viktig å gjøre en risikovurdering av hele arbeidsoppgaven. Tenk igjennom og noter: Hva kan gå galt, hva er følgene om det går galt og hvilke tiltak kan du iverksette for å redusere konsekvensen dersom noe går galt. Alle involverte må kjenne til rutinene, tiltakene og hva de skal gjøre dersom en uønsket hendelse oppstår.

  • Før arbeidet med omrøring starter skal det lages en sikker jobb analyse (SJA).
  • Den største risikoen er gassforgiftning, men også andre momenter bør tas med i vurderingen.
  • Tiltakene som blir foreslått i SJA skal gjennomføres før start av arbeidet.
  • Forslag til rutiner ligger hos KSL eller du kan få hjelp av din HMS rådgiver som har gode maler for rutiner og risikovurderinger.

Gjødselspreder langs vei

Sikkerhetsbelte redder liv og er påbudt å bruke både langs vei og på jordet. Skulle traktoren velte sitter du trygt, traktorhytta er konstruert for å tåle å gå noen runder rundt. Det er ikke du! Gjør den lille innsatsen som trengs for å ikke bli en del av statistikken over dødsulykker forårsaket av traktorvelt. Traktor med full gjødseltank veier mange tonn, ikke stol på at veiskulderen tåler den belastningen. Bruk busslommer og andre trygge muligheter når du viser aktsomhet i trafikken og slipper andre trafikanter forbi. Ta det rolig og velg en sikker avkjøringsvei når du kjører ned på jordet, en liten skråning eller stein, kan være nok til å velte et lass.

Vi på HMS kan hjelpe til med å lage risikovurderinger, sikker jobb analyse og arbeidsinstruks som skal brukes i forbindelse med arbeidsoppgaver og dokumentert opplæring. Finn HMS-rådgivere i ditt område.

Vi ønsker deg ei sikker og ulykkesfri våronn. Du er betydningsfull for mange og vi har ingen bonde å miste.

Førstehjelpstiltak

Gjødselgass kan bestå av mange ulike gasser. Hydrogensulfid er den viktigste, da gassen er svært giftig og kan gi alvorlige forgiftninger. Ring 113 hvis noen har besvimt. Trekk unna straks.