I Nordland er det stilt til rådighet 7,570 millioner kroner i grøftetilskudd og 7 millioner kroner i SMIL midler. I Troms og Finnmark er beløpene 1,63 millioner kroner i grøftetilskudd og 4,49 millioner kroner i SMIL midler.

Grøftetilskudd ytes med et tilskudd på inntil kr 2000,- pr dekar ved systematisk grøfting eller kr 30,- pr meter grøfte med uregelmessig grøfting begrenset oppad til kr 2000 pr dekar. Usystematiske grøfter kan f.eks være opprensking av avskjæringsgrøfter og punktgrøfter. Søknaden behandles av kommunen og det søkes om tilskudd før tiltaket igangsettes. Området det søkes tilskudd for, må være tidligere grøftet. Ved bakke planert jord kan det ytes tilskudd selv om det tidligere ikke er grøftet.

God grøftetilstand på jorda er viktig for å sikre en best mulig utnyttelse av de innsatsfaktorene vi tilfører. I klimadebatten er god grøftetilstand en av faktorene for å nå målene om reduksjon av klimagassene som landbruket jobber med.

Alle kommunene har ulike tiltaksstrategier som beskriver hvilke områder SMIL midlene kan brukes til og prioriteringer i hvordan SMIL midlene skal brukes. Tilskuddssatsene er også definert i tiltaksstrategiene. Det må derfor sjekkes hvilke tiltaksstrategier som gjelder for din kommune.

Tildeling til den enkelte kommune i Nordland finner du hos Statsforvalteren i Nordland.

NLR kan hjelpe deg
Har du behov for hjelp til å søke grøftetilskudd eller SMIL midler kan NLR Nord Norge hjelpe deg med dette. Hjelp med grøfteplanlegging og SMIL er betalingstjenester og betales i forhold til medgått tid og gjeldene timesats.
Det er hvert år ubrukte midler i mange kommuner. Det er derfor muligheter for støtte til miljøtiltak som omfattes av SMIL ordningen og grøftetilskudd. Behovet for grøfting vet vi er stort, og grøftetilskudd er en ordning som bør utnyttes bedre.

Hvordan søke?
Søknad om grøftetilskudd og SMIL gjøres gjennom Altinn portalen.

Ønsker du å bruke en rådgiver i fra NLR til dette kan rådgiver i NLR gis tilgang til å levere søknad for deg ved å gi vedkommende fullmakt til å representere deg i de aktuelle søknadskjemaene.

Alle tiltak skal søkes og innvilges før tiltakene settes i gang.

En søknad om grøftetilskudd skal inneholde et kart over drenering, beskrivelse av tiltaket og miljømessige virkninger av denne.
En søknad om SMIL midler skal inneholde en plan der miljøtiltaket beskrives og kartfestes. Målene med tiltaket beskrives.


Søknadsfrister

Tilskudd til grøfting behandles i de fleste kommunene fortløpende og det er ingen søknadsfrist.
Søknadsfristene for SMIL midler variere mye mellom de ulike kommunene i Nord Norge. Etter den oversikten vi har ser det ut til å variere fra 15 mars til 15 mai. Noen kommuner har ingen søknadsfrist da de som regel har tilgjengelige midler hele året.