Tilskudd til grøfting

Tilskuddssatsene for grøfting er på 2000 kr/daa systematisk grøfting eller 30 kr pr meter usystematisk grøfting, begrenset oppad til 2 000 kr per dekar berørt areal. Det må søkes før arbeidet er påbegynt.

Vi kan hjelpe deg

Trenger du hjelp til enten å diskutere tiltak, lage en plan og eller skrive søknaden: Ta kontakt med astrid.gissinger@nlr.no, tlf. 917 63 115.

Viktig med jevnlig vedlikehold

  • Rens alle utløp, kummer og åpne kanaler for jord, slam og planterester. Det er viktig å holde grøftemunningene fri for gras, kratt og røtter. Gjengrodde kantgrøfter må renskes opp på nytt.
  • Grøftespyling kan åpne drensrør som er tette av jernutfelling, slam og slim. Ved grøftespylingen vil en også oppdage rør som er skadet, for eksempel sammenklemt og hvor langt inn skaden er. Skader på rør må repareres snarest ved å grave opp og utbedre feilene.

Punktdrenering

Der det viser seg at eksisterende grøftesystem ikke fungerer godt nok, kan en grave suppleringsgrøfter for å rette på problemer som er forholdsvis avgrenset på arealet.

Jorda kan også ha blitt så tett på grunn av kjøring, at vannet ikke trenger fort nok ned til grøftene. Det vil da stå dammer på jordet. En bør da grave opp i søkket over nærmeste grøft. Renske godt rundt grøfterøret. Legge på 15-20 cm med nytt filtermateriale (sagespon eller grus/sand fri for jern og finstoff) og fylle opp grøfta med singel (15-20 mm) 3-4 m langs røret og helt til topps. Dersom det ikke er grøft i søkket, kan en legge en avstikker fra nærliggende grøft slik at en sikrer rask avrenning fra singelsluken. Slike singelsluker vil bli forstyrret ved pløying, men da kan en grave av jorda til godt og vel pløyedybde og legge på ny singel.

I områder der det er et tett lag i jorda som hindrer vannet i å sige ned, kan det være aktuelt å grave synkebrønner og fylle opp med grov grus/sand eller singel. Slike sjikt kan være aurhellelag (jernutfelling i grus/sand), leire eller slam. Der det er utløp for grunnvannet under dette laget kan dette fungere bra.

Avskjæringsgrøfter

Gamle grøftesystemer kan fungere dårlig på grunn av siging i myr. Det kan da være en løsning å grave avskjæringsgrøft på tvers av det gamle systemet. Kutt de gamle grøftene pent av uten å forstyrre det gamle systemet. Der en krysser de gamle grøftene er det viktig at disse kobles til den nye. Dette kan enklest gjøres ved å legge godt med filtermateriale rundt røret og fylle på med singel i kryssingspunktene. Dersom det er godt nok avløp, bør avskjæringsgrøfta legges noe dypere enn de gamle grøftene.

Fullstendig grøfting

Er de gamle grøftene ødelagte, må det grøftes helt på nytt eller en kan vurdere profilering og spadvending. Blir det ikke gjort noe, går arealet ut av produksjon.