Stort artsmangfold har vist seg å være positivt ved dyrking av fangvekster og grønngjødsling. Ulike vekster utnytter volumet både over og under bakken ulikt, og sammen bidrar mangfoldet av arter til at god dekking og biologisk mangfold. Tyske forsøk har også vist at arter i blanding sammen gjør bestandet mer tolerant for tørke. Likevel er det situasjoner hvor enkelte arter ikke har noen hensikt, eller at artene kan være negative i et vekstskifte.

  • Skal de stå kort, er det fordel med arter som etableres raskt.
  • Skal de stå lenge bør de ikke blomstre for tidlig.
  • Skal de overvintre, bør de begynne å vokse igjen til våren.
  • Er det kritisk at arten kan overvintre eller setter frø som kan bli ugras året etter?
  • Er det kritisk hvis arten kan oppformere soppsjukdommer eller nematoder?
  • Er frøene store og bør moldes ned, eller må de legges grunt med grasfrøsåmaskin?

Det er satt sammen flere ferdige blandinger til ulik bruk, som kan velges fra leverandør. For de som ønsker å sette sammen egne blandinger, eller se mer spesifikt på de ulike artenes egenskaper, har NLR laget en tabell som beskriver egenskapene til ulike arter som er aktuelle i blandinger til fangvekster og grønngjødsling. Tabellen kan filtreres med hensyn til ulike egenskaper, slik at det er enkelt å sette sammen gode og målretta blandinger selv.