Kalking

Mengde CaO i kg pr. dekar for å øke pH med 0,1.

Jordart

Innhold av organisk materiale

0-3%

4-6%

7-12%

13-20%

Sand, siltig sand (<5% leire)

25

30

35

40

Silt (<5% leire)

30

35

40

45

Sand, siltig sand, silt (5-9% leire)

35

40

45

50

Lettleire (10-25% leire)

40

45

50

60

Mellomleire, stiv leire (25% leire)

40

50

55

65

Mineralbl. moldjord (21-40% org. mat.)

60

Organisk jord (41-75% org. mat.)

75

Organisk jord (>75% org. mat.)

90

Torvjord, lite omdannet (>75% org. mat.)

40


Kilde: Skøien og Krogstad, Norsk Landbruk 5/97.

Regneeksempel: Heving av pH fra 5,5 til 6,1 på skarp sandjord, kalk med kalkverdi 50%: (25*6)/ 0,5 = 300 kg kalk per dekar

Ikke overdriv kalkingen der myrsvinn er et problem (jorda mye brukt til åpen åker).

Vær varsom med for store kalkmengder om gangen kombinert med kalking til høy pH.

Dersom Mg-AL er under 5 bør det kalkes med dolomitt eller annen Mg-holdig kalk.

Det bør kalkes så ofte at en ikke behøver overstige følgende mengder ved vedlikeholds-kalking (kg/daa).

Jordart

CaO

Kalksteinsmel

kalkverdi 54*

Grovdolomitt

kalkverdi 38*

Skjellsand

kalkverdi 32*

Skarp sandjord

200

370

525

625

Annen jord

400

740

1050

1250

Overflate eng

200

370

525

625

*Kalkverdi 1. år

Optimal pH for ulike vekster.

Sand- og siltjord

pH

Merknader

Eng og beite – generelt

Bladfaks, kløver, luserne

Timotei, rapp, frøblandinger

Havre

Hvete, bygg

Potet

Gulrot

Purre

Kålvekster, beter

5,7-6,2

6,3-6,6

6,0-6,3

5,7-6,1

6,1-6,5

5,4-5,8

5,8-6,0

6,1-6,7

6,2-6,9

Ingen kalking samme året.

Ingen kalking samme året.

Ved klumprot, kalk til >7 med rasktvirkende kalk.

Leirjord

Kalking til rundt høyeste pH-verdi

Organisk jord

Ligg i underkant. Kalsiuminnhold: 130-210.