Om sortsforsøk i høstbygg

Sortsforsøk i høstbygg

Wendy Waalen & Anne Kari Bergjord Olsen

NIBIO Korn og frøvekster

wendy.waalen@nibio.no

Interessen for høstbygg har økt i sammenheng med interessen for høstoljevekster. Høstbygg er en god forgrøde til høstraps, da den vanligvis kan treskes i juli. Dette gjør det mulig å få sådd høstraps til riktig tid, i begynnelsen av august. I likhet med høstraps er høstbygg en art som er mer utsatt for vinterskader, sammenlignet med mer vintersterke arter som høstrug og høsthvete.

Høsten 2018 ble det solgt såfrø av høstbygg som tilsvarer ca. 6 400 daa. Sorten Mercurioo utgjorde ca. 75 % av salget, men det ble også omsatt såfrø av sortene Meridian og SU Ellen. En varm høst i 2018 med mye restnæring etter tørkesommeren førte til veldig kraftig vekst om høsten hos tidlig sådd høstkorn. Mange områder opplevde stor utgang av høstkorn, hovedsakelig på grunn av snømuggangrep. Størrelsen på det høstede arealet av høstbygg i 2019 er ukjent, men noe utvintring ble det sannsynligvis også på høstbyggarealene. Foreløpige tall fra såvarefirmaene oppgir et salg av såfrø til høstbygg høsten 2019 som tilsvarer ca. 10 000 daa.

I Norge er det ingen offisiell sortsprøving av høstbygg. Forsøksresultater fra våre naboland kan være vanskelige å tolke ettersom dyrkingsforholdene der er betydelig forskjellige fra norske forhold. På bakgrunn av et behov for å dokumentere sortsegenskaper hos høstbygg dyrket under norske forhold ble det derfor i 2017 satt i gang en forsøksserie for å vurdere sortsegenskapene til ni høstbyggsorter. I denne artikkelen omtales resultatene fra ett forsøk anlagt høsten 2017 og fire forsøk anlagt høsten 2018 der ulike høstbyggsorter ble sammenlignet.

Materialer og metoder

I Østre Toten, Stjørdal, Tønsberg, Nes og Sarpsborg ble det høsten 2017 og 2018 anlagt fem forsøk hvert år med høstbygg der en ønsket å undersøke plantevekst, overvintring, avling og kvalitetsresponser for ni sorter. Tabell 1 viser ulike opplysninger om de utvalgte sortene. Såmengden ble justert for å oppnå et ønsket antall planter på 400 per m2. Feltene ble anlagt i en åker med høstkorn, og gjødsling og planteverntiltak ble gjort av feltvertene som for resten av åkeren, med unntak av at feltene ikke ble behandlet med soppbekjempingsmidler i vekstsesongen. Forsøkene ble anlagt som et fullstendig blokkforsøk med to gjentak. Prosent plantedekke ble registrert rett før innvintring og ved vekststart om våren.

Tabell 1. Ulike opplysninger om ni høstbyggsorter

Sort
Sortstype
6 eller 2 radssort

Frigg

Linje

2 rad

Apropos

Linje

2 rad

Hejmdal

Linje

2 rad

Return

Linje

2 rad

Mercurioo

Hybrid

6 rad

Bazooka

Hybrid

6 rad

SY Galileoo

Hybrid

6 rad

KWS Infinity

Linje

2 rad

KWS Kosmos

Linje

6 rad

Forholdene for såing av høstbygg var meget vanskelige høsten 2017 på grunn av mye nedbør i august. Forsøkene ble sterk preget av tørkesommer 2018, og kun feltet i Stjørdal ble godkjent og høstet i 2018. Høsten 2018 var en varm og tørr høst, med gode etableringsmuligheter for høstbygg. Alle feltene overvintret, men kun fire felt ble høstet i 2019. Sykdomsangrep, strålengde, samt tidlig og sein legde ble notert. Avling og kvalitetsparametere som vanninnhold ved høsting, tusenkornvekt, hektolitervekt og proteininnhold ble registrert.

Resultater

Tabell 2 viser gjennomsnittlig plantebestand høsten 2017 og vår 2018, samt prosent overvintring. Sortene Return, Mercurioo, SY Galileoo og KWS Kosmos hadde best overvintring, i gjennomsnitt 80 %. På grunn av utvintring og ekstrem tørke var det kun feltet i Stjørdal som ble høstet i 2018, og også dette feltet var sterkt preget av tørken. Ingen sortsforskjeller i avling ble påvist, og gjennomsnittlig avlingsnivå for alle sortene var 314 kg/daa.

Tabell 2. Gjennomsnittlig plantebestand høsten 2017 og våren 2018, samt overvintring for ni høstbyggsorter

Sort
Plantebestand høst, %
Plantebestand vår, %
Overvintring,
%

Frigg

76

54 ab

66 ab

Apropos

74

51 ab

71 ab

Hejmdal

73

32 b

58 b

Return

79

65 a

77 a

Mercurioo

74

64 a

83 a

Bazooka

77

54 ab

68 ab

SY Galileoo

73

56 a

78 a

KWS Infinity

77

59 a

73 ab

KWS Kosmos

77

66 a

82 a

Gj.snitt

75

55

72

Antall felt

3

4

3

P %

NS

≤0,0001

0,001

1) Forskjellige bokstaver indikerer signifikante sortsforskjeller (Tukey’s test)

Det var gode såforhold høsten 2018 og bra plantebestand våren 2019 (tabell 3). Ingen signifikante forskjeller i plantebestand høsten 2018 og våren 2019 ble påvist, men en beregning av overvintring viser at SY Galileoo hadde signifikant høyere overvintring enn Frigg. Sykdommer og legde ble registrert i feltene, men ingen signifikante forskjeller ble påvist (data ikke vist). Strålengden varierte mellom 55,8 cm (Hejmdal) og 67,3 cm (Mercurioo).

Tabell 3. Gjennomsnittlig plantebestand høst og vår, overvintring og strålengde i 2018/19 for ni høstbyggsorter

Sort
Plantebestand høst, %
Plantebestand vår, %
Overvintring,
%
Strålengde,
cm

Frigg

98

76

84 b

58,7 c

Apropos

98

74

86 ab

63 abc

Hejmdal

96

75

88 ab

55,8 c

Return

98

79

87 ab

60 bc

Mercurioo

98

79

91 ab

67,3 ab

Bazooka

98

82

94 ab

62,3 abc

SY Galileoo

98

87

95 a

66,2 ab

KWS Infinity

98

79

92 ab

61 bc

KWS Kosmos

97

72

86 ab

61,7 bc

Gj.snitt

97

78

90

62,5

Antall felt

4

5

4

3

P %

NS

NS

0,003

≤0,0001

1) Forskjellige bokstaver indikerer signifikante sortsforskjeller (Tukey’s test)

Tabell 4 viser gjennomsnittlig avlings- og kvalitetsparametere for fire felt høstet i 2019. Seksradssortene Mercurioo og SY Galileoo (hybrider) ga størst avling, i gjennomsnitt 720 kg/daa. Dette er et avlingsnivå som er 132 kg/daa større enn gjennomsnittlig avlingsnivå for sortene med lavest avling (Frigg, Apropos, Hejmdal, Return, KWS Infinity og KWS Kosmos). Resultatene viser også sortsforskjeller i tidlighet, der sortene Apropos, Hejmdal og Return i gjennomsnitt hadde 6,1 prosent høyere vanninnhold ved høsting, sammenlignet med Mercurioo, Bazooka, SY Galileoo, KWS Infinity og KWS Kosmos. Sorten Bazooka hadde høyest hektolitervekt (70,2 kg), og KWS Kosmos og Hejmdal lavest (gjennomsnitt 66,8 kg). Tusenkornvekta varierte også mellom sortene, der KWS Infinity hadde høyest tusenkornvekt (56,7 g) og Hejmdal og Mercurioo lavest (gjennomsnitt 46,2 g). Det ble ikke påvist sortsforskjeller i proteininnhold.

Tabell 4. Avling, vanninnhold ved høsting og noen kvalitetsegenskaper for ni høstbygg sorter høstet i 2019

Sort
Avling
Kg/daa
Vann % v/høst.
Hl-v.
Kg
T-kv.
g
Prot.
%

Frigg

602 b

22,5 bc

68,2 bcd

52,1 b

11,4

Apropos

581 b

25,0 ab

67,8 bcd

48,8 c

11,2

Hejmdal

572 b

25,9 a

66,9 d

46,4 cd

11,1

Return

615 b

23,9 abc

69,4 abc

51,5 b

11,0

Mercurioo

716 a

17,9 d

67,9 bcd

46,0 d

11,5

Bazooka

649 ab

18,2 d

70,2 a

48,6 c

11,5

SY Galileoo

724 a

17,8 d

67,5 cd

52,7 b

11,3

KWS Infinity

592 b

21,1 cd

69,7 ab

56,7 a

11,1

KWS Kosmos

567 b

18,9 d

66,7 d

48,6 c

11,6

Gj.snitt

607

21,4

68,3

50,0

11,3

Antall felt

4

4

4

4

4

P %

≤0,0001

≤0,0001

≤0,0001

≤0,0001

NS

1) Forskjellige bokstaver indikerer signifikante sortsforskjeller (Tukey’s test)

Tabell 5 viser avlingsmengde og vanninnhold ved høsting i 2019 for fire forskjellige lokaliteter. Gjennomsnittlig avling var størst i Nes og Tønsberg, med henholdsvis 864 og 868 kg/daa. Hybrid, seksradssorten Mercurioo oppnådde et imponerende avlingsnivå på hele 1002 kg/daa i Nes.

Tabell 5. Avling og vanninnhold ved høsting i 2019 for ni høstbyggsorter ved fire lokaliteter

Sort
Østre Toten
Sarpsborg
Nes
Tønsberg
Avling
Kg/daa
Vann % v/høst.
Avling
Kg/daa
Vann % v/høst.
Avling
Kg/daa
Vann % v/høst.
Avling
Kg/daa
Vann % v/høst.

Frigg

194

31,2

521

23,4

798

20,8

857

14,9

Apropos

133

41,1

574

21,3

805

22,0

805

15,5

Hejmdal

120

42,8

535

23,7

879

20,8

743

16,3

Return

203

35,7

611

23,7

855

20,0

798

15,9

Mercurioo

204

24,1

712

13,9

1002

19,4

956

14,2

Bazooka

147

26,2

669

13,5

903

18,0

897

14,9

SY Galileoo

257

22,9

780

14,8

886

18,9

972

14,7

KWS Infinity

109

32,9

649

16,5

852

19,6

756

15,5

KWS Kosmos

139

27,2

501

12,1

727

21,7

900

14,5

Gj.snitt

165

31,2

617

17,5

864

19,9

868

15,1

Konklusjon

Ved god overvintring er høstbygg en høytytende art som passer fint som en forgrøde til høstraps. Seksradssortene Mercurioo og SY Galileoo (hybrider) er interessante, med bedre overvintringsevne og større avlingsnivå enn de andre sortene som er testet. Begge er blant de tidligste sortene. De har lavere hektolitervekt og tusenkornvekt enn de andre sorter testet i denne forsøksserien.