Brosjyre om kontroll av hønsehirse

Her finner du en brosjyre (pdf) til nedlasting om kontroll av hønsehirse. Lenger ned i artikkelen følger kort info om biologi, forebygging og bekjempelse.

Biologi

Hønsehirse er en ettårig varmekjær grasart som ikke overvintrer men spirer fra frø om våren når jordtemperaturen kommer opp i ca 14 ºC, kanskje over 15 (1). Kravet til høg jordtemperatur for å spire fører til at mange planter ikke har spirt når vi ugrassprøyter i kulturene.

Hønsehirsas fotosyntese er den samme som for mais, C4. Slike planter har lavt vannforbruk under tørre forhold. I tørkeår hvor en kornåker sturer av vannmangel vil hønsehirse kunne blomstre kraftig opp.

Ei plante uten stor konkurranse kan produsere et stort antall frø, 5000-750.000 (3) avhengig av forholdene. Under de beste forholdene i California er det mulig for hønsehirse å produsere mer enn en million frø. Hvor mange frø ei plante kan produser i en kornåker under Norske forhold blir ren gjetning, men normalt neppe over 10000.

I en liten undersøkelse NLR Viken gjorde ble det funnet at en normal størrelse frøtopp av hønsehirse hadde ca 400 frø. I prosjektet ECRUSLI som ledes av NIBIO ble det registrert i forsøk i 2018 opptil 70 buskingsskudd på hønsehirseplante som sto fritt.

Hvert skudd på planta kan ha flere frøtopper, ulikt de fleste andre grasarter får vi nye frøtopper i bladhjørnene.

Med utgangspunkt i antall skudd per plante og med flere frøtopper per skudd som hver har 400 frø forstår en at oppformeringen av hønsehirse kan være formidabel.

Modning av frø er svært avhengig av temperaturen. Ved forsøk i klimakammer (2) i Norge hvor en satt inn 2,5 uker gamle planter tok det 70-75 dager ved 15 ºC før frøene var dryssemoden, ved ca 20 ºC bare 44 dager. Ved 12 ºC ble det ikke produsert modne frø.

Frøene vil neppe kunne overleve mer enn 15 år (4) i jorda. Forskjellige forsøk har vist litt forskjellige resultater, i noen forsøk har overlevelsen av frø i jorda vært betydelig kortere.

Planta er lite skyggetålende og vil ikke utvikles i et tett plantebestand, normalt er det så mange steder hvor det kommer lys til at mange planter finner utviklingsmuligheter i de fleste åkre. Plantene er høge og klarer å strekke seg i høyde over en rugplanter.

Hønsehirse finnes i alle kulturer

Pass på at kulturen har god vekstbetingelser, det er et godt grunnlag for vekstenes konkurranse mot hønsehirse. Bekjempelse må gjøres helt ut i radkulturene, vi ser ofte en god bekjempelse inne i åkeren mens det i kanten vokser hønsehirse.

P1050885
Liten plante av hønsehirse. Foto: John Ingar Øverland

Forebygging/bekjemping

Luk vekk enkeltplanter før den klarer å etablere store bestander. Unngå spredning der det er store bestander, der er det aktuelt å spyle vekk jord fra redskapen før en kjører inn på nye arealer. Blås rein treskeren når den har treska korn på arealer med mye hønsehirse. Planta har ofte grønn stengel ved tresking, den vil kline til treskeren innvendig slik at frø henger igjen. Bruk kompressor med stor kapasitet, verkstedskompressorer er ikke tilstrekkelige.
Der den er etablert bør en gi den så dårlige forhold som mulig, tidlig etablering av en tett kultur vil hemme hønsehirse.
Pussing med beitepusser fører til at hønsehirsen setter nye frøtopper helt ned til bakken og blir umulig å luke, dette er ingen god løsning.

Ugrassprøyting

Midler med god effekt(>95%), det kreves at det ikke sprøytes før hønsehirsa har spirt, og at en ikke får ny spiring seinere, ofte vil en få spiring etter sprøyting også.

KulturUgrasmidler
Korn (ikke havre)

Hussar (Hussar midlene brukes normalt for tidlig til at effekten er god)

Puma Extra og Axial har god effekt.

Glyfosat i moden bygg dreper mer enn 90 % av spireevnen.

Attribut Twin, KUN I HVETE, har god effekt men neppe langvarig nok

Potet og diverse grønnsaker

Sencor?, Titus, Fenix 5(0-75% effekt).

Select, Agil og Focus Ultra er meget effektive

Mais
Titus, MaisTer


Kommentarer til ugrasmidlene

Effekten av Sencor vil nok avhenge av dosen, de små dosene som benyttes, særlig i gulrot vil kanskje ikke være tilstrekkelige til å bekjempe hønsehirse.
I alle kulturer hvor en kan benytte Select, Agil eller Focus Ultra vil disse være å foretrekke, de har svært god effekt mot hønsehirse.
I kulturer hvor en kan benytte sulfonylureapreparatene Hussar, Titus og MaisTer når, må en regne med at disse blir benyttet så tidlig at en ikke drar full nytte av effekten og dermed vil få etablert nye planter senere.
I korn, minus, havre er floghavremidlene Puma Extra og Axial svært effektive. Axial kan benyttes på et seinere stadie (BBCH 39) enn Puma Extra (BBCH 29) og kan derfor være å foretrekke.
Fra 2016 har kvekemidlet Attribut Twin blitt tilgjengelig for bruk i hvete (og bare i hvete), Attribut er et jordherbicid med god effekt men effekten er ikke tilstrekkelig langvarig til at en helt unngår ny spiring seint i sesongen.

Hhirse dominererfort 1
Hønsehirse sprer seg raskt og kan bli dominerende i åkeren. Foto: John Ingar Øverland

Referanser