Ingen jordarbeiding er strukturfremmende. Dette er lærdom på jordbruksskolene siden 60-tallet! Du skal altså ikke gjøre mer jordarbeiding enn det du må – ei heller til potet! Jordarbeidinga må gjøres når jorda er lagelig og smuldretørr. Jorda tørker fra toppen, så jorda kan være knusk tørr de øverste centimeterne, men du må ut å sjekke lageligheta minimum på jorddjupet du skal bearbeide. Kan du forme leirholdig og siltrik jord uten at de brekker opp, er ikke jorda lagelig! Sandjord kan også pakkes, så lageligheten må heller ikke undervurderes på denne.

Plogen er viktig

Forkultur og jordart bestemmer hvor mye jordarbeiding som er nødvendig. Plogen er og har vært det beste redskapet for jordløsning og tillaging av plantebed. Slodding og harving i etterkant er stort sett nødvendig. På stenfri jord er ei kanskje ei djup harv godt nok.

Mer av det onde løser ikke problemet

Drar du opp mye klump, er det faktisk et tegn på at strukturen kanskje ikke er så bra. Også i Norge er problemet med pakkskader under ploglaget økende. Dette skyldes bruk av mye tungt utstyr (aksellast bør ikke være over 6 tonn!), samt at jordarbeidinga har blitt utført under ulagelige forhold. Det er lett å harve et par ekstra runder for å få knust klompen eller sette på noen andre mer aggressive skjær. Husk bare på at desto mer du handterer jorda – desto mer knuser du aggregatene, og jorda klapper sammen, og er mer utsatt for pakking og erosjon.

La jorda restituere

Stenstrenglegging er et nødvendig onde til potet på stenrik jord. Maskinene til opptak, og tilhengere til transport av kasser er stort og tungt. Det er viktig at jorda får restituert seg etter en slik behandling, f.eks. litt mindre jordarbeiding de neste åra, dyrking av vekster som legger igjen mye planterester slik som eng eller fangvekster, samt husdyrmøkk. Det er planter som bygger jordstruktur, ikke maskiner.

Jordlosning med Dalbo
Mekanisk jordløsning har i beste fall kortvarig effekt. Foto: Kari Bysveen

Kortvarig effekt av jordløsning

Rundt 2015 var det forsøk med jordløsning i potet. Det var kun i forsøka hvor jorda ble løsna innen 10 dager etter setting det ble avlingsøkning. Dieselforbruket er imidlertid stort med slik jordløsning, så målet bør være at man ikke trenger å kjøre slik redskap. All mekanisk jordløsning har i bestefall kortvarig effekt.

Blir det jordpakking med dine maskiner?

Finn din maskinparks potensiale jordpakkingsrisiko