Klimaavtrykket fra potet er 0,4-0,6 CO2-ekvivalenter per kg tørrstoff.

En undersøkelse fra Tsjekkia slo fast at for matpotet er det 0,145 kg CO2 per kg, og for økologisk er tallet 0,126. Et eksempel fra Nederland viser hvordan utslippene fordeler seg prosentvis (se tabell).

Vi ser av tabellen at en stor andel utslipp kommer fra det som skjer på jordet – aller mest fra nitrogengjødsling. Summerer vi alt utenom lagring og settepotet kommer vi til at 70 % av utslippene er fra jordet. Bondens valg på jordet har altså mye å si. Tilsvarende tall fra Danmark sier at av 0,36 CO2-ekv/kg poteter i butikken, er mesteparten fra «Landbruk og areal» (0,22), mens resten stammer fra emballasje (0,06), transport (0,07) og detaljhandel (0,01).

Det trengs en forbedring av datakildene for potet i klimakalkulatoren. Avling kan registreres bedre, karbonbalansen i jorda kan dokumenteres bedre, innkjøp og bruk av settepoteter kan fås med i kalkulatoren, det kan skilles mellom potetsorter og bruksområder som har ulik avling og gjødselbehov, og CO2 avtrykk av plantevernmidler bør med. Det er også behov for mer nøyaktig registrering av drivstoff og annen energiforbruk til f.eks. vanning, lagring, sortering og pakking.

Klimaavtrykk fra potet