En drivstoffeffektiv kornproduksjon gagner i første rekke kornbondens egen lommebok. Dernest er det et viktig bidrag til redusert klimagassutslipp fra landbruket.

Jordarbeiding

Oppsummert:

 • Reduser antall overkjøringer
 • Tilpass arbeidsdybden
 • Tilpass redskap til traktor
 • Kjør når jorda er lagelig

Jordarbeiding generelt står for en vesentlig del av det totale forbruket i kornproduksjonen. Valg av jordarbeidingssystem vil ha størst effekt på forbruket fordi antallet overkjøringer er den faktoren som betyr mest for forbruket. Å oppnå ønsket resultat med færre arbeidsoperasjoner er den mest effektive måten å spare drivstoff på. Direktesåing kan redusere driv-stoff-forbruket med 35 - 75 % i forhold til et tradisjonelt sys-tem med plog og harving, avhengig av jordart, minst på en lett jord.

Generelt sett oppnår enn størst drivstoffeffektivitet når trak-tor og redskap er tilpasset hverandre, slik at belastningen blir høy nok på motoren. Lett utstyr på stor traktor går unødven-dig mye energi til å drive traktoren og lite til utført arbeid.

Jordas egenskaper som laglighet og leirinnhold påvirker trekkraftbehovet og dermed også forbruket. Forbruket øker med økende innhold av leire i jorda. Jorda har lavest mot-stand og krever minst drivstoff til jordarbeiding når jorda er lagelig.

Pløying

Oppsummert:

 • Still inn plogen
 • Reduser pløyedybden
 • Kjør med riktig hastighet

Pløying er den jordarbeidingsoperasjonen som krever mest energi, i størrelsesorden 2,5 liter diesel pr daa. Innstilling av plogen og justering av dybde har stor betydning for forbru-ket. Feil innstilling kan øke drivstofforbruket med 30 %, til-svarende en halv liter pr daa! For hver ekstra cm med jord som skal snus skal 15 tonn med jord flyttes pr dekar. En re-duksjon av pløyedybde fra 23 cm til 17 cm reduserer effekt-behovet med 20 - 30 %, og da også drivstofforbruket.

Høy kjørehastighet løfter jorda unødig og øker forbruket be-tydelig. Økt kapasitet målt pr daa pr time kan ikke rettferdig-gjøre en økning i hastighet. Et ekstra skjær vil kunne øke ka-pasiteten og i tillegg redusere forbruket målt som liter pr daa.

God vektfordeling gir reduser sluring , og bedre overføring av kraft mot underlaget.

I R488 Xg M X2
Reduksjon av pluøyedybden reduserer også forbruket av diesel. Foto: Åsmund Langeland

Harving og slodding

Oppsummert:

 • Reduser antallet overkjøringer
 • Velg ei bred harv til stor traktor
 • Reduser arbeidsdybden hvis mulig

Harving og slodding er relativt lett arbeid og krever derfor ikke den største traktoren. Vurder nøye behovet for en ekstra overkjøring. Slodding er i mange tilfeller overflødig. Ujevn pløgsle må rettes opp ved å justere plogen i stedet for å reparere med slodden. Sloddeplanke montert på harva reduserer en overkjøring og er et mer drivstoffeffektivt alternativ.

Innblanding av halm og stubb, harving mot kveke eller såbedsharving krever alle ulik arbeidsdybde og innstilling for å gi et tilfredsstillende resultat. En dobling av harvedybden kan tredobler drivstoffbehovet. Unngå å harve dypere enn du må, og kjør bare det antallet ganger som kreves for å få jobben gjort.

Godt forarbeid som jevn pløgsle, jevn spredning av halm er derfor viktig for å redusere antallet overkjøringer.

Såing

Stor kapasitet reduserer drivstofforbruket målt pr dekar. Kapasiteten kan økes med bredere såmaskin. Hvis kapasitet på såmaskina økes ved å gi en mindre mengde gjødsel med kornet er det usikkert hva man sparer av drivstoff når det resulterer i en ekstra over kjøring arealet.

Der symaskina har påmontert jordarbeidingsorganer i forkant av såskålene må effekten av disse tas i betraktning når det gjøres jordarbeiding for å unngå å gjøre dobbelt arbeid.

3 A7 A9280
Såmaskiner med påmontert jordarbeidingsredskaper i forkant av såskålene krever betydelig mindre jordarbeiding i forkant av såinga. Foto: Morten Livenengen

Drivstoffeffektiv traktorkjøring

Oppsummert:

 • Reduser turtallet
 • Gir opp
 • Reduser hastigheten

Kursing i drivstoffeffektiv traktorkjøring kan redusere forbruket med opp til 20 %. «Slipp gassen og gir opp» er hemmeligheten i å kjøre med effektivt. Lavt turtall og høyt gir belaster motoren mer optimalt og reduserer forbruket uten at effektiviteten reduseres. Et turtall mellom 1300 og 1700 omdreininger er ofte optimalt. Sjekk instruksjonsboka for optimalt turtall.

Landbruksrådgivinga arrangerer kurs i drivstoffeffektiv trak-torkjøring.

Rett dekktrykk

Oppsummert:

 • Reduser dekktrykket ved kjøring på jordet
 • Øk dekktrykket ved kjøring på vei

Redusert dekktrykk ved kjøring på mykt underlag kan redusere drivstofforbruket opptil 20 % drivstoff i forhold til høyt trykk. Generelt skal du redusere trykket ved kjøring på jordet (mykt underlag), mens trykket økes ved kjøring på vei.

Trykket må tilpasses det enkelte dekk, hastighet og belastning. Med et hvert dekk følger en trykk- og belastningstabell som angir dekktrykket ved ulike belastninger og hastigheter. Moderne dekk tåler trykk helt ned i 0,4 bar ved høy vekt og høy kjørehastighet

De mest drivstoffkrevende arbeidsoperasjonene er sesongbaserte, som jordarbeiding, veitransport mm og det kan være rasjonelt å justere dekktrykket ned før en sesong.

Nye maskiner kan leveres med innebygget mulighet for justering av dekktrykk ute i felt, noe som kan gjøre det mulig å optimalisere trykket både ved kjøring på vei og på jorda.

I 5rw Rjg P X3
Lavt dekktrykk ved kjøring på jord reduserer drivstofforbruket. Foto: Åsmund Langeland

Plantevern

Oppsummert:

 • Reduser vannmengden
 • Øk tankkapasiteten
 • Øk bombredden

Stor kapasitet på sprøyta er viktig for å redusere forbruket. Kapasiteten kan økes ved å redusere væskebehovet ved sprøyting, øke bombredden eller øke kapasiteten på tanken

Redusert vannmengde reduserer unødvendig transport av vann og øker arealet pr sprøyte. Dette er derfor det enkleste tiltaket for redusere drivstofforbruket ved sprøyting. En reduksjon fra 20 til 15 liter vann pr daa øker kapasiteten med 25 % på sprøyta, men setter større krav til sprøyteforholdene. Luftassisterte sprøyter takler vannmengder helt ned i 3-4 liter pr daa med redusert drivstofforbruk som effekt.

Økt bombredde bør følges opp med større kapasitet på tanken for å unngå unødig tomkjøring for å antallet fyllinger.

Drivstofforbruket ved mekanisk ugrasbekjemping kan reduseres ved å kjøre under tørre forhold og på rett tid i forhold til ugrasets utvikling. God kunnskap om hvilke tiltak som har effekt på de ulike ugrasene er også avgjørende for å unngå unødig kjøring når det allikevel ikke ville væt effekt. Eksempel kan være harving mot åkerdylle på høsten som vi vet ikke vil ha noen som helst effekt på ugraset.

Tresking

Oppsummert:

 • Utnytt kapasiteten på treskeren
 • Tresk ved lavt vanninnhold
 • Tilpass slagerhastighet etter forholdene
 • Juster broåpning etter forholdene
 • Tøm i fart
 • Bruk skarpe kniver på halmkutteren

Tresking enkeltoperasjonen som krever mest drivstoff (2-3,5 l/daa), og der det vil være stort potensial for å redusere forbruket med riktige tiltak.

Økende vanninnhold ved tresking øker forbruket på grunn av økt tyngde på halmen og mostand i treskeverket. Snitting av rå halm øker forbruket ytterligere.

Tømming av treskeren i fart kan øke treskekapasiteten med opptil 15 % og dermed også redusere forbruket av drivstoff.

For liten avstand mellom bro og slager øker motstanden og dermed forbruket av drivstoff, det samme gjør for høyt turtall på slageren. Juster bruavstand og slagerhastighet med endringer i vanninnhold for å redusere forbruket gjennom dagen.

Transport

Oppsummert:

 • Bruk lastebil til transport
 • Unngå tomgangskjøring

Med økende avstand mellom jordet og gården, eller gården og kornmottaket, øker drivstofforbruket betydelig ved transport med traktor. Traktor med tilhenger har for lav kapasitet når store volum skal flyttes. I tillegg har traktoren ofte betydelig lavere hastighet, slik at tidsforbruket blir svært høyt. Drivstofforbruket kan være fra opp til 70 % høyere ved bruk av traktor fremfor lastebil med henger.

Stans motoren når du må vente. Tomgangskjøring kan forbru-ket 3-5 liter pr time uten at det utføres noe som helst arbeid.

MG 7824
Drivstofforbruket kan være 70 prosent høyere ved bruk av traktor framfor lastebil ved korntransport. Foto: Morten Livenengen

Vedlikehold traktoren

Oppsummert:

 • Rens luftfilter jevnlig
 • Blås ren radiator og radiatorvifta
 • Følg oppsatte serviceintervaller

Bare 20 % av energien i drivstoffet ender som trekkraft på hjulene og er energi som kan utføre arbeid. Resten tapes som varme i eksos (30 %), drift av kjølesystemet (34 %), tap i gir (6 %) og hjulsluring (10 %). Dette kan regnes som en fast kostnad som følger traktoren og er uavhengig av arbeidet. Den store traktor har derfor større forbruk enn en liten traktor uavhengig av arbeidet som gjøres.

Støv i luftfilteret reduserer luftgjennomstrømningen og gir dårligere forbrenning og dermed lavere effekt på traktoren. Skittent luftfilter kan øke forbruket med hele 5 %.

Slitte dyser, feil innsprøytinga og skittene drivstoffilter kan utgjøre over 5 % økt forbruk hver. Dette er usynlige kilder til økt forbruk og bare å følge oppsatte serviceintervaller vil for-bruket holdes nede.

En stor traktor vil bruke mer drivstoff til å utføre samme ar-beid som en liten traktor fordi vedlikeholdsbehovet for en stor traktor er større.

Presisjonsteknologi

Oppsummert:

 • Invester i sporfølger
 • Utnytt mulighetene du har i dine maskiner

Presisjonsteknologi kan redusere overlapp i alle arbeidsoperasjoner på gården. Redusert overlapp betyr mindre kjøring og dermed reduserte drivstoffkostnader. En enkel sporfølger eller autostyring kan redusere overlappet og dermed drivstofforbruket med rundt 5 %.