Plan for samordning av NLR til en enhet fra 1.1.24 er nå klar og ute til alle NLR-enhetene og respektive årsmøter for tilslutning. Planen bygger på å levere på formålet med NLR, strategiplanen for de kommende årene, og å oppfylle kravene for å fortsatt motta grunnbevilgning over jordbruksavtalen. Innholdet i planen har grunnlag i det arbeidet alle de ti NLR-regionene har deltatt aktivt i å ta frem.

Sterk lokal og regional forankring og tilstedeværelse

Planen er å etablere et nytt landsdekkende samvirke, NLR SA, og samle virksomheten i det. Det er ikke snakk om noen sentralisering av virksomheten. En sterk lokal og regional forankring og tilstedeværelse er selve grunnpilaren i den nye organiseringen. Flere tillitsvalgte peker på at planen vil styrke eierdemokratiet og det faglige nivået i NLR.

Les også: Bonden tjener på ett, samlet NLR

Virksomheten er foreslått organisert i seks regioner med hvert sitt regionutvalg. De foreslåtte regionene er Nord (i dag NLR Nord-Norge), Midt (i dag NLR Trøndelag og NLR Nordvest), Vest, AgRo (i dag NLR Agder og NLR Rogaland), Viken (i dag NLR Øst, NLR Østafjells og NLR Viken) og Innlandet.

Medlemsdemokratiet skal styrkes i det nye samvirket. Alle medlemmene i hver region kan være med å stemme fram årsmøteutsendingene gjennom elektroniske valg. Årsmøteutsendingene i regionen utgjør et regionutvalg mellom årsmøtene. Årsmøtet velger styret etter innstilling fra valgkomiteen.

Desentralisert ledelse og drift

De ansatte regionsjefene utgjør ledergruppa i NLR SA. Det blir altså en desentralisert ledelse der daglig leder kan ha kontor der det er mest hensiktsmessig med tanke på bosted. Fellesfunksjoner som IT, økonomi, marked m.m. vil også kunne lokaliseres ulike steder i landet der det er mest hensiktsmessig.

Rådgiverne skal være der de er i dag, nær deg som bonde. Og med mer effektiv administrasjon og større fagmiljøer er det et mål at det skal bli flere rådgivere, enda tettere på.

Les også: Mer og bedre rådgiving for pengene

Vi skal ivareta kunnskapen om lokale forhold samtidig som vi løfter oss et hakk på kunnskapsutvikling, og sikrer rådgivingstilbud og tilgang til spisskompetanse for alle bønder og dyrkere i hele landet.

Opp til årsmøtene å bestemme

Styret i NLR har bedt styrene i de ti NLR-regionene om å legge fram forslaget til ny organisering for sine årsmøter, slik at de kan diskutere og ta stilling til om de ønsker å gå inn i NLR SA. Det er årsmøtene i de ti regionene som bestemmer om de fortsatt vil være med i et landsdekkende felleskap for kunnskapsutvikling og -deling.

– Årsmøtene står overfor et veivalg. På den ene siden kan man beholde dagens regionale organisering i selvstendige enheter, men da uten tilskudd over jordbruksavtalen f.o.m. 2024. På den andre siden kan enhetene og servicekontoret gå sammen i et nytt samvirkeselskap og med det sikre tilgang til støtte til NLR over jordbruksavtalen, sier Bjarne Holm i NLR.

På eiernes premisser

– Vi ønsker en organisasjonsutvikling velkommen, men det må skje på eiernes premisser med mål om et fortsatt samlet NLR, sa leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Tor Jakob Solberg, i møtet mellom NLR og avtalepartene om status for organisasjonsprosessen i NLR, 31. januar. Han understreket viktigheten av frivillighet og gode, demokratiske prosesser.

– Det er NLR sine medlemmer som selv skal bestemme hvordan NLR skal være organisert. NBS som avtalepart kan, og skal, ikke tvinge noen inn i noe, sier Solberg. Han mener det er viktig at det tas fram en løsning som alle kan velge og vil å gå inn.

– NLR bør alltid jobbe for medlemmenes interesser, understreker Solberg. Han mener det er risiko at ulike faglige eller strategiske ønsker fra eierne og stat/avtalepartene kan bli møtt med kutt i støtte. På den måten vil NLR kunne miste sin nøytrale faglige status der eiernes mål er i sentrum.