Les om et fantastisk vær på Helgeland i 2014

Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. Dette skriver Bioforsk i sin oppsummering om været i vekstsesongen 2014. Dette er utvilsomt en konklusjon som også gjelder Helgeland. I det følgende vil en med bakgrunn i værmålinger gå litt nærmere inn på helgelandsværet for 2014. Dette er en historie om både høye temperaturer, lite nedbør, om viktige skuldersesonger og ikke minst et par norgesrekorder.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skjøtselplanar for naturtypane slåtteeng og kystlynghei

Økonomiske verkemiddel er innført for å ta vare på artsrike gamle slåttemarker og verdfulle kystlyngheier i landet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde.

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Solhjemslia - et unikt kulturlandskap

Solhjemslia har på grunn av aktiv beiting med sau vår og høst gjort at kulturlandskapet er unikt. Her kan du finne mange ulike typer planter, insekter og mye mer.

> Les mer

Beitetrykk i kystlynghei i Rogaland

Tre NLR-einingar i Rogaland har samla nye og gamle data rundt bruk av kystlynghei som beiteressurs

> Les mer

Vanskelig klima – ha en plan for arbeidet

Våtere, varmere og villere er blitt en klimaklisje, men samtidig noe vi må forholde oss til. Arbeidsdagen til bonden er blitt mer hektisk, fordi omfanget av drifta har økt. Derfor oppleves det kanskje at været skaper mer utfordringer i drifta og «tidsvinduene» der været passer til oppgaven blir færre og mindre. En klimatilpasset bonde må planlegge arbeidet, slik at han er endra bedre forberedt på det som skal gjøres og forhåpentligvis lettere takler de uforutsette værskiftene. Samtidig må utstyret være i driftsmessig god stand før vekstsesongen starter.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fra økologisk fagsamling i Rogaland

Fra den årlig samling for bønder med økologisk produksjon, forbrukere og andre som er interessert i økologisk landbruk i Rogaland.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Auka sauebeiting i viktige naturtypar på kysten

NLR Sogn og Fjordane har på oppdrag av Kystarven arbeidd med å auka sauebeitinga i viktige naturtypar på kysten -i kommunane Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bedre bruk av storfegjødsel

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

> Les mer

Mer plass til møkk og vann

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Tilskot til turstiar og val av gjerdeklyvar

I Rogaland kan du få Regionalt Miljøtilskot til turstiar. Kanskje du nå kan gjere tiltak så du kan søkje om tilskot neste haust. Ein kan og søkje om SMIL-tilskot til rydding og merking av turstiar. Her vil vi og vise nokre døme på gjerdeklyvare.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sterke insektangrep på selje

Angrep av seljebladbille på Sunnmøre

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bør en sprøyte eller hakke tistler ?

Haugaland Landbruksrådgjeving har i forsøk samenlikna hakking med sprøyting mot myrtistler. Vi brukte ca 90 min på å bekjempe 1000 tistler enten vi sprøyta eller hakka.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stopp svartelista hagerømlinger.

Får enkelte av disse opprinnelige prydplantene fritt spillerom opptrer de etter hvert som ugras i monokulturer i veikanter og ellers. Vi som grunneiere har på lik linje med alle andre et ansvar for å være med på å hindre spredning av disse.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kantslått mot hundekjeks

Tips og råd om bekjempelse av hundekjeks i kantsoner finner du i Hundekjeksmanualen for 2013

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tiltak i landbruket. Overvåking, årsaker og effekter. av Marianne Bechmann

Foredrag av Marianne Bechmann, Bioforsk. Tiltak i landbruket. overvåking, årsaker og effekt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Foredrag fra seminar om tiltaksplanlegging. Slamavskillingsprosjekt Tromsø kommune

"Det store miljøløftet" Foredrag fra seminar om tiltaksplanlegging. Slamavskillingsprosjekt Tromsø kommune. Ved Jan Stenersen Tromsø kommune

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tiltaksplanlegging

Seminar om vannforskriften og avrenning fra spredt bebyggelse og landbruk ble avviklet 29. og 30. april på Leknes. Seminaret var en blanding av foredrag og drøftinger. Det ble også arrangert befaring i Farstadvassdraget sitt nedslagsfelt med innlagt suppestasjon. En sammensatt gruppe fra kommuner, veiledning, landbruket , prosjektledere fra vannområdene mfl. Det er gjort en oppsummering av seminaret og presentasjoner er vedlagt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Miljøplankurs 2013 - plansjar

Pågangen på miljøplankursa i kommunane i Sør-Trøndelag har vore stor òg dette året. Dersom du ikkje fekk plass denne gongen, eller treng ein kort repetisjon, er no plansjane frå kursa tilgjengelege for deg.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side