Helikopterkalking. Erfaringar frå Dalane.

Fagartikkel i Bondevennen nr 13/14 - 2016

> Les mer   > Kommentarer [0]

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

> Les mer

Vellykket oppstart av andelslandbruk

Oppstarten av andelslandbruk var som å puste liv i en gammel drøm. Den første sesongen ga masse grønnsaker og fornøyde andelseiere. Nå går de for utvidelse.

> Les mer

Intervju med fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hva gjør fylkesmannens landbruksavdeling for å holde på jordbruket der byene vokser? Hvor viktig er akershusbonden? Og hvilken rolle har egentlig Fylkesmannen ovenfor bøndene?

> Les mer

Informasjonsbrosjyre Småskala høsteredskap og utstyr

NLR Helgeland har laget en informasjonsbrosjyren om småskala mekanisering. Brosjyren gir en kort beskrivelse av egenskaper og bruksområder for slåmaskiner og tohjulstraktorer, ulike typer slåttebjelker, vende- og samlerive, minirundballepresser og –pakkere, samt litt om ryddesager og beitepussere. Tilslutt i brosjyren finnes en oversikt over aktuell mekanisering ved ulike bruksområder, og prisanslag sved innkjøp basert på listepriser fra 2015. Brosjyren er på 12 sider, og er utarbeidet som en del av prosjektet "Tilskuddsfôr til gammelnorsk sau i verdifulle kulturlandskap" med finansiering fra Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Nordland .

> Les mer   > Kommentarer [0]

Veileder Tilskuddsfôring til gammelnorsk sau

NLR Helgeland har utarbeidet en veileder om tilskuddsfôring av gammelnorsk sau (GNS). Veilederen har særlig fokus på tilskuddsfôring til GNS som går på helårs utegang i kystlynghei, men gir også anbfalinger om vinterfôring til GNS-besetninger som tas heim om vinteren. Veilederen tar for seg den gammelnorske sauen sin historiske tilknytning til kystlyngheia, særtrekk ved rasen GNS, fôrbehov og krav til fôrkvalitet ved ulike driftsformer, og anbefalte fôringsregimer. Egenskaper og produksjon av ulike typer tilskuddsfôr som høy, høyensilasje og surfôr omtales også. Veilederen er på 6 sider og er utarbeidet som en del av prosjektet "Tilskuddsfôr til gammelnorsk sau i verdifulle kulturlandskap", med finansiering fra Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Nordland.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nordisk Landbrukskongress i juni 2015. Aktuelle emne.

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa. For få år sidan, vart også Landbruksforskarar i dei tre Baltiske landa opptekne som medlemar. Kongressar blir arrangert kvart fjerde år, og går på omgang mellom landa. Dagane 16.-18. juni vart den 25. NJF-kongressen arrangert, i Riga. Det er første gong kongressen er arrangert i eitt av dei Baltiske landa. Kongressen gir eit godt oversyn over kva fagemne og prosjekt landbruksforskarar i dei nordiske landa arbeider med. I alt 150 føredrag og plakat-presentasjonar vart framførte. Fortrykket er på heile 512 sider med fagartiklar. Eg har plukka ut eit lite utval, som kan ha praktisk interesse i vårt område.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kystblåstjerne i beite på Synnaland. Verknad av skjøtsel.

Synnaland i Haram har ein av dei få førekomstane av kystblåstjerne i Noreg. For å ta vare på førekomsten blir det drive aktiv skjøtsel, med slått og beiting

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ta vare på naturbeitemarkene

Naturbeitemarker er en av flere kulturbetingede naturtyper som regnes som truet naturtype. En tredel av artene på den nasjonale rødlista hører til i kulturlandskapet og mange av disse har ugjødsla beitemark som sitt leveområde. Ved å ta vare på naturbeitemarkene kan vi ta vare på mange truede arter.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skjøtsel av kantsoner om vinteren

Kantsoner av ulike slag trenger kontinuerlig vedlikehold. Utnytt gjerne vinteren til skjøtsel av kantsoner som er vanskelig å nå i vekstsesongen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kydlestuvar i Rogaland

Frå fagdag arrangert av NLR Rogaland om kydlestuvar; restaurering og skjøtsel.

> Les mer

Noen erfaringer ved bruk av tistelhakke.

Vi har fått spørsmål om rett bruk av bruk av tistelhakka. Noen av spørsmåla vil vi svare på her. Du kan og lese om tistelforsøket vi utførte. Vi bekjempa tistler med MCPA og hakke. Hakka fungerer godt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kantsonene sin betydning i kulturlandskapet

Hege Hovd frå Bioforsk har skrive litt om utvikling av kulturlandskapet, korleis moderne jordbruk fører til endring av kulturlandskapet med kantsoner og kvifor det er viktig å ta vare på kantsonene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

GEIL OG GRAVMINNE –kulturskatt i Sveio.

Garden Sveen, eller Sveio, har vore kyrkjestad sidan soknet fekk eiga kyrkje, og Sveio kommune har fått namn etter staden. Dette er eit jordbrukslandskap med lang historie.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Frå fagdag om bruk av plantevernmiddel og miljøpåverknader, Særheim 20. april

Stikkord frå fagmøte om bruk av plantevern: Lang nedbrytingstid av soppmiddel i jord under norske forhold, funn av glyfosat i vannprøvar, Jova sine analyseresultat frå Skas-Heigre og Time-bekken. Vasking og fylling skal gjerast på areal med jord og vegetasjonsdekke.

> Les mer

Ny næring med mjølkesau?

I velassorterte ostediskar finn vi som regel fleire ostar som er laga på sauemjølk. Dei kjem frå Spania, Hellas, Italia eller Frankrike. −Kvifor kan vi ikkje lage desse ostane sjølve?. Det var utgangspunktet for foredraget til Helge Gudheim som han heldt på ein temadag i Valdres nyleg. Der var også Tone Mette Elton frå Ottestad som har 20 mjølkesauer og som lagar saueost.

> Les mer

Skjøtsel av kystlynghei

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skjøtsel av kystlynghei

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er brenning og beiting.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ta tohjulstraktoren frem igjen!

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se. Men for dette gjør seg ikke selv, så her er tohjulstraktoren et nødvendig ånde, både for å få høstet det fôret de trenger og for å pusse kantene. Og er det for bratt, så er det bare å montere på pigger på hjula. Vi har MYE å lære av det alpiskelandbruket når det gjelder skjøtsel og stell!

> Les mer

Ta tohjulstraktoren frem igjen!

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se. Men for dette gjør seg ikke selv, så her er tohjulstraktoren et nødvendig ånde, både for å få høstet det fôret de trenger og for å pusse kantene. Og er det for bratt, så er det bare å montere på pigger på hjula. Vi har MYE å lære av det alpiskelandbruket når det gjelder skjøtsel og stell!

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste side