Konklusjoner og råd

Mineralgjødsel blir i all hovedsak spredd med en sentrifugalspreder i dag. Spredebildet på en sentrifugalspreder kjennetegnes av at det kommer mest gjødsel rett bak traktoren, og mindre ut på sidene. For å få riktig total mengde over hele arbeidsbredden er en derfor avhengig av en viss overlapp mellom kjøredragene. Total spredebredde er ofte rundt det dobbelte av arbeidsbredde. Dersom arbeidsbredde er 12 meter, kastes gjødselen 12 meter ut til hver side, altså ei spredebredde på 24 meter. Ved å kjøre et spor hver 12. meter vil en da få et jevnt sprederesultat inne på jordet. Om du klarer riktig kjøreavstand så gjenstår utfordringer med kantsonene av jordet samt der det står igjen smale areal og kiler inne på jordet som ikke passer med optimal kjøreavstand. Det finnes masse utstyr å få kjøpt for å sikre sprederesultatet: Sporfølgere/ GPS som sikrer riktig kjøreavstand mellom kjøredrag, kantsprederaggaregat/ kantsprederfunksjon som sikrer jevn og riktig spredning på ytterkantene av jordet og seksjonsavstenging/ seksjonskontroll som sikrer jevn spredning i gjenstående smale areal og kiler inne på jordet. I prosjektet «Presis mineralgjødselspredning» har vi testet masse utstyr og gjort mange forsøk for å kartlegge effekter og lønnsomhet.

Basisinnstillinger

Det hjelper lite med mange tekniske finurligheter om ikke traktor og gjødselspreder er riktig innstilt. Følgende må sjekkes/ sikres:

 • Likt lufttrykk i begge bakdekkene
 • Trekkstengene på traktoren må ha lik høyde så maskinen avvatres sidevegs
 • Toppstaglengden må stilles så maskinen i følge instruksjonsbok har riktig helling når maskinen er i riktig arbeidshøyde
 • Maskinhøyden over bakken/bestandet må innstilles i følge instruksjonsbok
 • Turtall på maskin/kraftuttak må stilles korrekt etter instruksjonsbok. Kraftuttaksdrevne maskiner skal normalt kjøres på 540 omdreininger per minutt( PTO), mens hydraulisk drevne maskiner har annet anbefalt turtall og det kan være annet turtall ved kantspredning.
 • Kjørefart. 10 % avvik i kjørefart gir 10 % avvik i utspredd mengde. Med sporfølger/GPS så er det riktig, men flere traktometer viser feil, særlig om dekkene er slitt eller det kjøres med smale sprøytedekk med annen størrelse. Kontroller traktorens kjørefart ved å måle tid i sekund du bruker på 100 meter lengde på aktuelt gir og motorturtall. Kjørefart i km/time = 360 dividert på sekund du bruker pr 100 meter.

Kornstørrelsesfordeling

 • Kornstørrelse på mineralgjødsel inndeles i 4 klasser: < 2mm, 2 – 3,35 mm, 3,35 – 4,75 mm og > 4,75 mm. Det finnes «risteboks» som viser hvor mange % av gjødsla som er i ulike størrelser.
 • For optimal spredning i sentrifugalspreder må gjødsla ha minimum 80 % i kornstørrelse 2 – 4,75 mm. Gjødsla spres dårlig om mer enn 20 % er > 4,75 mm eller om mer enn 10 % er < 2 mm.
 • Store korn spres lenger ut fra maskinen små korn.
 • Ulike gjødselslag har ulik kornstørrelsesfordeling. Det finnes tabellverdier på hvilken fordeling hver gjødseltype skal ha. I praksis viser risteprøver gjort med «Risteboks» at de fleste gjødselsekker av ulike typer fullgjødsel har en større % andel store korn i størrelse 3,35 – 4,75 mm og mindre % andel små korn i størrelse 2 – 3,35 mm enn tabellverdiene tilsier. Uten «Risteboks» og tilpasset innstilling til det, så betyr det at gjødsla spres lenger ut til og utenfor kanten og med noe for mye gjødsel mellom kjøredragene. For å «rette opp» det, må maskinen stilles med «smalere» sidespredning og kantspredning.

Spredebredder

 • Mange maskiner kan brukes ved spredebredde 8 - 36 meter. Med stor endring i spredebredde medfølger også at spredevingeinnstilling må endres eller spredevinger må byttes.
 • Vi har testet opp til 24 meter spredebredde og med rett innstilling gir det grei jevn gjødselfordeling.
 • Vær oppmerksom på at med små jorder, ujevn arrondering, ujevne bakkete jorder, i mye vind og kjøring uten sporfølger er det stor fordel å gå ned på spredebredden til for eksempel 12 meter.
 • Ved bruk av kantspredersystem mot jordekant får vi ofte litt jevnere bedre avslutning dersom det brukes moderate spredebredder.
 • Med åkerkulturer er det smart å velge spredebredde på mineralgjødsla lik det du bruker til sprøyting. For de som har tidligproduksjon med fiberduk er ofte 12 meter optimal spredebredde så det passer med dukbreddene.
 • I grasdyrkinga har mange store brede dekk. I kort gras kan en velge moderate spredebredder ut fra arrondering på jordene. Ved delgjødsling i lengre gras 3,5 – 4 uker før slått bør det brukes stor spredebredde for å unngå nedkjørt gras. Eksempelvis kan en på kort gras kjøre 12 meter avstand mens delgjødslinga kan kjøres med 24 meter kjøreavstand.

Rett avstand mellom kjøredrag

Feil kjøreavstand mellom kjøredrag gir meget ujevn gjødsling. Få uker etter gjødsling ser vi ofte tydelige striper med for lite eller for mye gjødsel. Uten presisjonsutstyr er rett kjøreavstand utfordrende å få til, verre jo lengre kjøreavstand en legger opp til. Ofte ser vi at 12 meter kjøreavstand fungerer bra. Sporfølger/ presisjonsutstyr, eventuelt autostyring på traktoren sikrer rett avstand, viser hvor du har spredd/skal kjøre og er svært nyttig og lønnsomt. Enkel sporfølger koster ca 20 000 kr. Ved store jorder kan det være hensiktsmessig å benytte en kjøreavstand på 24 meter, Dette øker effektiviteten og gir samtidig mindre kjøring på skiftet. De maskinene som har blitt testet, gir bra jevnhet også inne på jordet, selv med kjørespor på 24 meter.

Sulky mineralgjodselspreder
Sulky er for mange et noe ukjent merke når det kommer til kunstgjødselspredere, men hevder seg veldig bra i testen sammen med mer etablerte merker. Foto: Tor Harald Staddeland

Kjøremønster

Det er ingen av dagens kunstgjødselspredere som kompenserer med mer gjødsel i yttersving enn innersving, men i det dette skrives lanseres den første, så ser frem til å teste den. Med dagens spredere anbefales det å kjøre et kantgjødslingsdrag rundt hele jordet først, og deretter kjøre så mange lange og rette drag på jordet som mulig for å få en jevnest mulig gjødsling. Dette gjelder også i høyeste grad spredere som har seksjonskontroll. Lange rette drag med seksjonskontroll som stenger ut mot kantdraget er det som gir jevnest og mest presis gjødsling.

Kantspredning

6 meter kantsone på jordene utgjør oftest 20 – 30 % av totalarealet. I forsøkene har bruk av kantspredningsfunksjonen på sprederen gitt store meravlinger på jordekantene. Avlingsforbedringen på kanten har gjort at det har blitt 10% avlingsøkning totalt på hele skiftet når det bare brukes mineralgjødsel og 2 – 3 % avlingsøkning når mineralgjødsel brukes i kombinasjon med husdyrgjødsel. Kantsprede-utstyret koster lite, gir god avlingsrespons og vil være en god investering selv på små areal. Velg utstyr som du kan handtere av/på kantspreder innenfra traktoren. Vanligvis skal det ved kantspredning kjøres halv avstand mot kant enn det som brukes ved normal kjøreavstand inne på joret. Det finnes to ulike måter å stille inn kantspredefunksjonen på, enten økonomisk kantspredning som gir en jevn god gjødsling helt ut til kant pluss at noe gjødsel spres utenfor kanten eller miljøvennlig innstilling som betyr ingen gjødsel utenfor kanten men litt mindre gjødsel siste del av jordet før kanten. Miljøvennlig innstilling skal benyttes mot vann og andre randsoner. Prøvingene har vist at miljøvennlig kantspredeinnstilling fungerer best på gjødsel med en god del store korn for eksempel Opti NS siden store korn kastes lengst.

Bilde av manglende kantgjodsling
Nærmest er en rute der det er benyttet vanlig spreder uten kantsprederfunksjon i bruk kjørt 12 meter fra kant. Traktoren har kjørt på høyre side av bildet. En ser tydelig dårlig vekst utover mot venstre som er stadig lengre fra sprederen. Helt til venstre er en sprøyta kant utenfor forsøksrutene. Bak i bildet er ruter med god vekst og fin grasfarge der det er gjødslet 6 meter fra kanten med kantsprederfunksjon i bruk. Foto: Jan Karstein Henriksen

Seksjonskontroll

På de aller fleste jorder blir det alltid igjen noen kiler og mindre areal som ikke er går opp med riktig avstand mellom kjøredragene. Jo dårligere arrondering og jo mindre jordene er, jo mer kiler blir det. Vanlig gjødselspreder sprer full bredde med sin gjødselfordeling sidevegs av kjøreretningen. Noen steder får da enten ingen gjødsling eller opptil dobbel gjødselmengde. Nå finnes det spredere som kan gjødsle optimalt på hele arealet i slike «kiler». Med satelittnavigering, skjerm, ISOBUS kommunikasjon, autostyring og avansert spreder med kantspreder og veiecelle, spres innstilt mengde på hele jordet. System og maskin tilpasser seg automatisk ved å snevre inn spredebildet, justerer utmateråpninger og utslippspunkt så gjødslingen blir optimal inne på hele feltet. Praktiske erfaringer viser at med slikt seksjonskontrollutstyr/automatikk spares gjødsel, gjødslinga blir jevnere og arbeidet går mer rasjonelt .I prosjektet har vi testkjørt ulike spredere og seksjonskontrollen fungerer veldig bra på alle merker. I tillegg er det muligheter for å legge inn styrefiler for å gi behovstilpasset gjødsling på ulike deler av jordet. Slik «full pakke» på traktor og gjødselspreder koster ca 270 000 kr, cirka 70 000 kr mindre om traktoren er klargjort med skjerm, antenne, ISOBUS og autostyring.

Økonomi

 • Sporfølger som sikrer rett avstand mellom kjøredragene og kantsprederaggregat/kantspredersystem er rimelige i innkjøp, gir god utnyttelse av gjødsla, gir store meravlinger helt ut til jordekant og jevnere kvalitet på grovfôret. Hele investeringa til dette er nettoøkonomisk tjent inn igjen allerede etter ett år dersom du har 125 – 150 dekar grovfôrjord.
 • Seksjonskontroll gir jevn, korrekt spredning på hele arealet, også i kiler og gjenstående trekanter. Ofte spares en del gjødsel og vi oppnår meravling inne på jordet med jevnere kvalitet. På grovfôrgårder med minst 2 gjødslinger per år er det lønnsomt med «Full pakke» med sporfølger/GPS + kantspreder + seksjonskontroll dersom maskinen brukes på minimum 350 dekar jord i sum for egen jord, sameie og utleiekjøring.
 • For de som har «Normal mineralgjødselspreder» uten sporfølger og kantsprederaggerat er det bra lønnsomhet i å la sin egen maskin stå og heller leie inn en som kan spre presist med sporfølger + kantspreder + seksjonskontroll.
 • Sameie, innleie og utleie er veldig aktuelt og økonomisk da utstyret har stor kapasitet og lite i bruk.