Målet med full fornying er å få til en bra eng med minst mulig kjøring og bruk av energi. Plogen har tradisjonelt vært det redskapet man har brukt for fornying og er ikke avleggs. Gjort rett kan også ulike metoder med redusert jordarbeiding vellykket resultat. Hvordan sikre vellykket gjenlegg og hva med kostnader og arbeid?

Brakking nødvendig

Ved pløying kan man ta knekken på og hemme en del ugras og få til et godt såbed uten å brakke først. Men dersom det er liv i det gamle graset, klarer ingen maskiner for redusert jordarbeiding å lage et brukbart såbed for full fornying. Ved redusert jordarbeiding er det derfor helt nødvendig å brakke i god tid før for et godt resultat. Aller best og sikrest er brakking på høsten før slik at graset får visnet ned i løpet av vinteren. Da smuldrer planterestene godt opp og du unngår tuster og tuer i det nye gjenlegget neste vår. Det er helt nødvendig at sprøytinga med glyfosatpreparat skjer på minst 12–15 cm gras- og ugrasvekst. Sprøytes det på for små planter blir virkningen for dårlig uansett sprøytetidspunkt og sprøytedose.

Stikk spaden i jorda

Jorda kan pløyes et par tre finværsdager før den tåler fresing og harving. Er jorda for våt vil den bli tett og tilslammet ved redusert jordarbeiding. Vanligvis er for våt jord utfordringen, men leirjorda kan bli hard og vanskelig ved tørre forhold. Det er lurt å stikke en spade i jorda før jordarbeiding for å sjekke at forholdene er gode. Jorda bør kunne smuldre til ca. 10 cm dybde før den bearbeides.

Kalking er grunnleggende

Ved full fornying er det en god mulighet for å få kalket opp jorda skikkelig. Optimal pH sikrer god grasvekst og god gjødselutnyttelse i engåra. Gjenlegg på fastmark bør kalkes opp til pH 6,3. Bruk Magnesiumholdig kalk hvis Mg-Al tallet er mindre enn 7. Ved grunn overflatebehandling bør det gis maksimalt 400 – 500 kg kalk per dekar.

Rett innstilling av utstyret

Uansett utstyr du bruker – sørg for korrekt innstilling. For det første vil det gjøre en bedre jobb og for det andre vil det spare tid og energi. Med dårlig innstilt plog bruker vi fort 30 % mer diesel og må harve mye mer. Lavt lufttrykk i dekkene ved jordarbeidinga sikrer mindre nedsynking og mindre harvebehov. Synes du det er vanskelig med maskinvalg og innstillinger har vi rådgivere som kan hjelpe.

Fast nok jord når frøet sås

Mange gjenlegg blir dessverre mislykkede. Den hyppigste årsaken til det er at såfrøet kommer for dypt. Store frø som korn og erter skal sås på 3–5 cm dybde og spirer godt da. Raigras og stort grasfrø tåler 1–2 cm sådybde, men smått grasfrø får 60–70 % redusert spiring om det sås dypere enn 1 cm. Jordarbeidingsredskaper med skåler, tinder, fresekniver og grove valser legger veldig løs jord etter seg. Såing direkte i dette gir altfor dyp såing av smått grasfrø med det resultat at gjenlegget spirer altfor dårlig. Flere kombinasjonsmaskiner på markedet er egentlig tilpasset korn og erter. De sår grasfrø i for løs jord før pakkevalser, rett etter skåler eller grove ruller. Da går det ofte galt. Sørg for å vurdere at overflaten er passe fast før du sår. Er du det minste i tvil om det kan være for løst før såing av grasfrø – vit at det aldri blir feil å bruke pakkevalse eller Cambridgetrommel som gir slett kompakt overflate før såfrøet slippes. Og husk at ved alle gjenleggsmetoder så må det tromles etter såing, både for å slette jorda men også for å sikre god kontakt mellom frø og jord.

Horisontalfres med saaggregat jkh
Horisontalfres med såaggregat.

Kostnader og arbeidsbehov

Vi sammenligner tradisjonell fornying med vendeplog, horisontalfres med pakkevalse og såaggregat, og direktesåing med Einbøck eller andre typer ugrasharv med såaggregat. Ved å eie utstyret alene og bruke det på ca. 60 dekar gjenlegg per år, koster det fra 1 700–2 300 kr per dekar for fornying med de ulike metodene. Da har vi med alt arbeid underveis inkludert brakking høsten før, kalking, husdyrgjødsel, mineralgjødsel, all jordarbeiding, såfrø og ugrassprøyting i gjenlegget. Kostnaden til eventuell steinfjerning er ikke med. Alternativet med 3-skjærs brukt vendeplog etterfulgt av harving, såing og tromling koster cirka 2 000 kr per dekar. Med nyere vendeplog eller dyrere traktor øker fornyingskostnadene fort med 10–15 % (se tabell og figurtekst). Ved forenklet fornying er ofte redskapene dyrere og har mer kapitalkostnader, men er mer tidsbesparende å bruke. Ên gang kjøring med horisontalfres med såaggregat + tromling etterpå er cirka 10 % billigere og er 25-30 % tidsbesparende sammenlignet med alternativet brukt vendeplog. To kjøringer med ugrasharv med såaggregat pluss etterfølgende tromling er cirka 15 % rimeligere og 40 % tidsbesparende sammenlignet med brukt vendeplog. Det er god kapasitet på disse maskinene og jo mer areal man bruker de på, jo mindre koster det. Bruk av maskinene på bare 15–20 dekar per år gir fort gjenleggskostnader på over 3 000 kr per dekar. Da er det billigere å leie. Ved bruk av maskinene til mange dekar per år enten i eneeie eller sameie med nabo, så reduseres totalkostnadene til fornying med over 25 % sammenlignet med bruk til få dekar (se figur). Med sameie av ugrasharv med såaggregat der maskinen brukes til over 150 dekar gjenlegg per år, så kan total gjenleggskostnad komme ned i 1 500 kr per dekar.

Kostnader for fornying av 60 dekar eng jkh artikkel
Kostnader ved fornying av 60 dekar eng.
Kostander ved ulikt fornyingsareal og metoder jkh artikkel
Kostnader ved ulikt fornyingsareal og metoder.