20180830 101022
⋅ Potet

Serenade ASO ved setting ga bedre skallkvalitet og mindre solanin

Gjennomsnittet av til sammen 147 forsøksfelt i perioden 2018-2022 i Nederland, viste positive effekter ved påføring av biostimulanten Serenade ASO (Bayer), i drillen ved setting. Middelet hjelper plantene å ta opp næring, spesielt kalsium og jern. Også motstandsdyktighet mot skadegjørere, og reduksjon av solanin er spennende resultater av forsøkene.
Østlandet
Forsok med ugrasmidler i tidligpotet
⋅ Potet

Ugrasbekjemping i potet

Ugras i potetåkeren reduserer potetavlinga fordi det blir konkurranse om vann, næring og plass. Allerede høsten før potetåret bør man sørge for at kveke og annet rotugras er under kontroll.
Sør
Foto: Kristin Sørensen, NLR
⋅ Potet

Få fortgang på snøtininga med ny åtekalk fra Franzefoss

Agri Åte er navnet på den nye, kullsvarte snøåtekalken som produseres av Franzefoss i Ballangen. Kalken kom på markedet i 2021, og denne våren tester NLR Nord Norge virkningen av ulike mengder i forsøk på snø i Målselv.
Nord
Settepotet
⋅ Potet

Husdyrgjødsel til potet

«Husdyrgjødsel kan brukes til potet, med noen forbehold. Tidligpotet trenger næringa så raskt at mineralgjødsel er bedre egnet, men seine potetsorter gjør seg godt nytte av mer langsomtvirkende næring i husdyrgjødsel. For å sikre en nøyaktig og balansert næringstilførsel anbefaler vi likevel kun moderate mengder husdyrgjødsel og alltid kombinere med mineralgjødsel.
Sør
Utlopere pa ung plante
⋅ Potet

Effekter av variabel gjødsling i potet ved spiring

I dette prosjektet ønsket vi å få svar på om variabel gjødsling ved spiring ville påvirke knollansettet (både mengde og tidspunkt), og hvordan jamnheten i åkeren ville være ved høsting. Vi ser at vi har hatt mindre økt avlingsrespons på høyeste gjødsling på den beste jorda, noe som taler for at en variabel gjødsling basert på f.eks. satellittkart kan jamne ut avlings-mengden.
Satelittmalinger Bilde 2
⋅ Potet

Variabel gjødsling i potet basert på satellittmålinger -21

Satellittbilder fra potetåkeren i tidspunkt fra tidligst radlukking og frem til blomstring gir et representativt bilde av åkeren. Satellittbilder fra tidligere potetår kan brukes til å planlegge gjødsling. Det er alltid viktig å gjøre visuell bedømmelse av vekstforholdene i tillegg til analyser og satellittbilder, særlig dersom det brukes satellittbilder fra tidligere år.
Husdyrgjodselspreding EHS
⋅ Gjødsling

Beste praksis ved bruk av organisk gjødsel

I en tid hvor andre innsatsfaktorer er blitt vesentlig dyrere er det viktig å utnytte husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på en best mulig måte, både økonomisk, agronomisk og i forhold til klimagassutslipp.
Sør
20230419 191351
⋅ Klima

Klimaavtrykk i potetproduksjon

Potet er en viktig matvare nasjonalt og globalt, med mange bearbeidede produkter og tilnærmet ingen matsvinn fra produksjonslinjen. Den bidrar svært lite til de samlede utslippene, som vi skal vise her.
Østlandet
20220502 112611
⋅ Potet

Settepotetstørrelse og setteavstand Monte Carlo

Monte Carlo er en ny sort med lovende egenskaper. Første års forsøk tyder på at størst totalavling og netto avlingsverdi oppnås ved middels store settepoteter og kort setteavstand.
Sør
Potetaker var S Le
⋅ Potet

Sortsforsøk seine sorter(2022)

Det er flere nye norske sorter under utprøving, og spesielt G07-1155 ser ut til å være lovende som matpotet.
Sør
Torrate pa Mandelpotet
⋅ Kjemisk plantevern

Tørråtestrategi 2023

En del kloner av EU43_A1 har utviklet resistens overfor mandipropamid, det virksomme stoffet i Revus, noe som sannsynligvis har hjulpet på utbredelsen.
Nord
1 2 3 4 5 ... 11