Mange tema ble beørt i løpet av dagen, Noen innlegg ble holdt inne i maskinhallen, men det var også mye aktivitet utendørs på aktuelle forsøksfelt.

Her kan du se hele programmet fra dagen.

Noen bilde og kort omtalt fra noen av temaene nedenfor.

Trond Borresen NMBU Lufttrykk
Trond Børresen, NMBU snakket engaserende om dekktrykk og jordpakking

Tema JORD

Rådgiver Truls Hansen NLR Trøndelag hadde fått med seg Trond Børresen fra NMBU til å sette fokus på lufttrykk i dekk med tanke på jordpakking.

 • Porøs jord drenerer vann og den har evne til å holde på fukt til benyttelse hvis tørke.
 • Jo våtere jorda er, jo dypere og mer rett ned forplantes trykket.
 • Det går å kompensere markrykket av stor og tung traktor ved d å bruke bredere dekk og justere lufttrykket, - på jordoverflaten. Men nedover i jordlagene, går trykket likevel dypere ned og det tar mye lengre tid og blir vanskeligere å få løst opp. Pakking under pløyeskiktet er vanskelig å løse opp. Vi gjør skade i jorda for neste generasjon drivere. Det er viktig å i vareta dyrkingspotensialet som finnes i den over 1000 år gamle jorda som vi låner akkurat nå., sier Trond Børresen.
 • Rust kommer av gjentakende mye fukt og opptørking om en annen . Jo høyere opp i jordlaget en finner rustflekker dess sterkere indikasjon om at det er behov for å drenere.
 • Meitemark i jorda er bra, og den trives i jord med grei jordstruktur. Den fineste struktur i jorda er resultat av biologisk aktivitet, dette forutsetter at det finnes organisk materiale i jorda
 • Vekstskifte med gras bidrar positivt på jordstruktur og bedrere avlingsnivået i korn
 • Kontroll på jordpakking og god jordstruktur er gode klimatiltak
Lufttrykk Trond Borresen
Viser størrelsen området med tykk ved varierende lufttrykk i dekket.
Lufttrykk

Tema GROVFÔR

Svanhild Bakke, NLR Trøndelag snakket om Vedlikeholdssåing.

Hun har erfaring fra vedlikeholds hjemme på egen gård, og snakket om og viste felt hvor det er utført vedlikeholdssåing med forskjellige såmåter. Hun sa blant annet:

 • Gå ut i åkeren akkurat når det holder på å bli grønt, sier Svanhild, - det er da du ser om det er behov for å foreta vedlikeholdssåing.
 • Ei vedlikeholds-eng kan med fordel slåes tidliger på 1. slått for å gi mest mulig lysforhold til såfrø.
 • Er det mye ugress i enga kan en anbefale sprøyting på våren, for bedre lysforhol til såfrø
Vedlikeholdssaing Svanhild Bakke
Eng i fleng er forsøksfelt på vedlikeholdssåing med ulike såmaskinter
Vedlikeholdssaing Svanhild Bakke
Gå ut å se grundig på enga, anbefaler Svanhild

Tema: KORN

Morten Lillemo fra NMBU snakket blant annet varmt om potensialet i å oppnå høyere proteininnhold i bygg. Vi kan øke andel norsk proteinproduksjon med å øke proteinprosent i bygg med et par prosentenheter fra ca 10 til 12-13 %. Siden vi har så mye større areal som er aktuelt for byggdyrking enn for andre proteinvekster, så er potensialet totalt sett like stort i byggproduksjon som ved å dyrke andre vekster som åkerbønner o.l. (som har betydelig større %andel protein)

Arbeidet med å øke andel norskprodusert protein i kraftfor forutsetter at det er lønnsom på mange plan. Det må gjenspeiles i prissettinga av korn, det må utarbeides nye kraftforsorter basert på norske råvarer, og til priser som er attraktive nok. Et samarbeid med mange aktører arbeider mot dette samme mål. På Kvithamar har vi forsøksfelt med delgjødsling på bygg til forskjellige tidspunkt. Bygg utvikler seg raskt fenologisk, å en må forsøke finne beste tidspunkt for optimal proteinutvikling.

Drone eller satelittbilde for å se næringsstatus i åker var også tema hos Morten. Det arbeides med kartlegging av flere fakturer som har betydning for planten status, enn det som kun sensoravlesing gir svar på.

Lillemo anbefalte alle å gå inn for å se gratis tilgjengelig satelittoversikt over egen åker på Attfarm (Yara)

Morten Lillemo NMBU Proteinbar m m
Aktuell fokus på norskprodusert protein var tema som Morten Lillemo tok opp

Tema KORN

Atle Horn, NLR Trøndelag, fortalte fra sitt drukningsforsøk i korn.

Er det lønnsomt å drenere jorda, er et spørsmål vi ofte blir spurt om, og som det ikke er veldig enkelt å gi noe godt svar på. En har forsøkt finne noen svar på hvor store utslag det kan gi å drenere.

Kvithamar har to områder hvor det er mulig å ha full kontroll på vannet som kommer inn og går ut. Det kan leses av i to hus hvor vannstrømmen går gjennom. Det ene av disse to omårdene ble helt gjenpluggett på utslipp av vatn. Det var forventet et veldig vanntrukket området, men sommeren var ganske unormalt nedbørsfattig og varm og viser ikke store utslag.

Vanskelig pr i dag å se særlig forskjell på de to stykkene, og kornet er ikke høstet ennå. På grunn av den realtivt varme og nedbørsfattige sommeren forventer en ikke store svar i forsøke i år. En håper det kan være mulig å kjøre samme forsøk neste også for muligens å finne tydeligere svar.

Atle Horn drukningsforsok 2 HR
Er det lønnsom å drenere blir Atle Horn, NLR Trøndelag, ofte spurt om.
Atle Horn drukningsforsok
Atle Horn, med flere forsøker finne svar på lønnsomhet i å drenere, uten at denne sommeren kanskje gir klare svar
N 2 applied Forsok Sigrid Alstad
Tema GROVFÔR: Sigrd Alstad, NLR Trøndelag, fortalte om forsøk i N 2 applied gjødsel. Avlingsmessig ingen store utslag så langt.
Marit Arnstad N stige pa gras
Tema GROVFÔR Marit Arnstad, NLR Trøndelag la fram oppsummeringer fra sin masteroppgave på N stige på gras kombinert med svovel

Tema HMS

Et innlegg virkelig til ettertanke serverte Jogeir Agjel på slutten av dagen. Selv om det stadig er en nedgang i antall dødsulykker med traktor, så er det feks jevnt over 2 ulykker hvert år som nok ikke hadde så tragisk utfall om belte var blitt brukt. Dette kan vi gjøre noe med.

 • Han viste med bilder hvor store utslag det kan ha å sette frontlaster i best mulig posisjon- dette kan også bidra til å unngå så drastiske følger om uhell skulle oppstå.
 • Blindsoner kan være store og mange på en traktor. Gode rutiner og oppmerksomhet omkring dette, kan gjøre at en unngår ulykker.
 • Husk at små ting som en fortauskant kan føre til dødsulykker, viser historien
 • Rutine for å sjekke at utstyr har gått i lås, - liten sak med potensielt dødlig betydning
 • God opplæring av gode rutiner til ungdom er viktig, Fokus og kunnskap om problemet til de som er erfaren like så.
 • Vi kan alle bidra til være sjåfører som opptrer aktsomt i trafikken.

Vi ønsker alle å unngå ulykker og har ingen å miste!

HMS Trygg pa traktor
Tenk gjennom hvordan du velger å ha frontlaster når du kjører i trafikken. Det kan ha store konsekvenser ved evnt ulykke.
Jon Olav Forbord slutter som rådgiver blir pensjonist
Tildelt hedersmedalje
Jon Olav Forbord ble takket for 32 år i NLR sin tjeneste. Han fikk tildelt hedersmedalje for stort engasjsnt og stort arbeid for trønders landbruk.Harald Lein og Mikal Steinsli stod for utdeling og takk.
Landslapsbilde Kvithammer HR
Flagg 2 HR