Norsk Landbruksrådgiving SA har fokus på medlemsdemokrati og eierstyring. Årsmøtet er høyeste organ. Medlemmene velger årsmøteutsendinger fra de seks regionene, til første ordinære årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving SA, 9. april 2024.

Les mer på nlr.no/valg

Norsk Landbruksrådgiving SA ledes av et styre på inntil sju medlemmer, herav fem medlemmer valgt av årsmøtet. Styremedlemmene med varamedlemmer valgt av og blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret i Norsk Landbruksrådgiving SA skal blant annet:

  • lede Norsk Landbruksrådgiving SA sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
  • forvalte Norsk Landbruksrådgiving SA sine midler
  • ta opp saker av lokal og nasjonal karakter for medlemmene
  • fastsette budsjett for kommende år

Det er styret som tilsetter og eventuelt avsetter organisasjonens direktør.

Styret velges av årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving SA.

Interimsstyret Norsk Landbruksrådgiving SA fram til årsmøte 9. april 2024

Lars Fredrik Stuve

91193021

lars.stuve@gardhamar.no

Leder

Arne Kristian Kolberg

90685371

ark-kol@live.com

Paul Edvard Vittersø

90735044

paul.edvard@vitterso.no

Odd-Einar Hjortnæs

90870051

o-ehj@online.no

Audun Mæland

90990763

audun@stiland.no

Arnstein Røyneberg

91866906

post@arnsteinroyneberg.no

Ann-Mari Bjørnøy

41421145

ann.mari.bjornoy@gmail.com

Ole Marvin Aarstad

90749606

omaarstad@gmail.com

Kåre Holand

95891167

kaholan@online.no

Bjørn Steinar Skarbø

90662627

bjorn.steinar.skarbo@nlr.no

Ansattrepresentant,
observatør

Arnfinn Særheim

97528555

arnfinn.sarheim@nlr.no

Ansattrepresentant,
observatør