Vi har i denne brosjyren systematisert og samlet erfaringer fra forsøk, praktiske eksempler og opparbeidet kunnskap på feltet, og brosjyren er tenkt å være et digitalt oppslagsverk for å veilede bønder.
Brosjyren tar for seg ulike typer organisk gjødsel og bruk av disse, og videre optimal gjødsling innen forskjellige produksjoner og driftsmåter. Driftsteknikk blir berørt i forhold til spredemåter, vanntilsetting, gjødselseparasjon, transport og lagring. Økonomien i gjødselbruken er viet stor oppmerksomhet i forhold til investeringer, driftskostnader, næringsverdi og tilskudd.
Målet med brosjyren er at kunnskapen skal nå ut til flere bønder for å gi en bedre bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel. Brosjyren vil bli sendt ut digitalt til alle medlemmer gjennom nyhetsbrev, og kan fås
av andre ved å laste ned fra nettsiden til NLR Agder.

Artiklene er skrevet av ansatte i NLR Agder og det er lagt vekt på å dekke alle aspekter av relevant organisk gjødselbruk.
Vi takker Statsforvalteren i Agder for økonomisk hjelp til arbeidet.

Du kan gjøre oppslag ved å klikke på tema/side i innholdsfortegnelsen på side 3 i brosjyra.

SE BROSJYRA HER