Oversikt over lister over godkjente plantevernmidler mv hos Mattilsynet

På mattilsynets sider finner en ulike lister over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler, liste over preparater og etiketter som er i avviklingsfase mm. Se lenker nedenfor og fullstendig oversikt hos Mattilsynet.

Godkjenning av plantevernmidler i Norge

Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter søknad fra et plantevernfirma. Plantevernmiddelets aktive stoff må først være godkjent i EU. En oversikt over aktive stoffer godkjent i EU finner en i EU Pesticides Database - Active substances (europa.eu). De aktive stoffene vurderes og godkjennes i felleskap på EU-nivå, mens preparater må godkjennes i hvert enkelt land. I forbindelse med vurdering av søknader er EU delt inn i tre ulike soner, nordre, sentrale og sørlige sone. Ett av landene i sonen (sonerapportør) gjør hovedvurderinga av plantevernmiddelet. De andre landene kommenterer på sonerapportørens vurdering, før de gjør nasjonale vedtak basert på sonerapportørens vurdering. Veksthuspreparater, beisemidler og preparater til bruk på lager blir felles vurdert i EU. Dette innebærer at et land i EU vurderer preparatet på vegne av alle landene i EU hvor preparatet skal markedsføres. For at et plantevernmiddel skal bli godkjent må det oppfylle gitte krav for å beskytte miljøet og menneskers og dyrs helse, samt være effektivt mot aktuelle skadegjørere. Se mer info i lenkene under.