Avstandskrav til overflatevann for å hindre avdrift

 • Noen midler har krav om lenger avstand enn 3 m for å hindre avdrift til overflatevann. Avstandskravet kan være 5, 10, 15, 20 eller 30 m.
 • Mattilsynet har en oversikt over hvilke preparater dette gjelder Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater (mattilsynet.no). I tillegg finner en oversikt over avstandskravene for aktuelle preparater i de ulike plantevernplanene.
 • Det er mulig å redusere dette avstandskravet dersom en bruker avdriftsreduserende dyser. Les mer om dette i veileder fra Mattilsynet.

Vanlig tekst på etiketten er:

Avstandskrav til vann plantevern
Vanlig tekst på etiketten

Krav til buffersoner

 • Noen plantevernmidler har også krav til vegeterte buffersoner til overflatevann.
 • En vegetert buffersone mellom åkeren og overflatevannet skal holde igjen plantevernmidler som ellers ville havnet i vannet.
 • Den vegeterte buffersonen skal bestå av et veletablert, tett dekke av gress eller en blanding av gress og urter. Med «veletablert» mener vi at plantene dekker jorda godt og har et godt utviklet rotsystem. Naturlig vegetasjon, inkludert trær og busker, kan også være en del av buffersonen, så lenge vegetasjonen under trærne/buskene også dekker jorda og er veletablert.
 • En vegetert buffersone skal være på minst 10 m. Her kan du se en oversikt over plantevernmidler som har krav til buffersoner. Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater (mattilsynet.no)
 • Det er unntak fra kravet om buffersone dersom;
  • Vannet ligger høyere i terrenget enn det området som skal behandles med plantevernmiddel
  • Vannet ligger mer enn 50 m fra det behandlede området.
  • Området som skal behandles med plantevernmiddel har mindre enn 2% helling ned mot vannet.

Les mer i veileder fra mattilsynet.