Minor use

  • Det er i hovedsak NLR som søker om utvidet bruk (minor use) av et allerede godkjent plantevernmiddel på vegne av alle dyrkerne.
  • Det norske begrepet er egentlig «utvidelse av godkjenninger for bruksområder av mindre betydning», men i dagligtale bruker vi ofte det engelske begrepet minor use.
  • En minor use godkjenning betyr at en kan bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i «mindre» kulturer
    • Mindre kulturer er definert som alt utenom korn, raps, potet, eng til surfôr/høy og beite, grønnfôr/vekster til surfôr og produktiv skog. Se definisjon av minor use i Norge
  • Originalgodkjenning skal være dekkende, og det må leveres dokumentasjon på at rester er akseptabelt
  • Det er ikke krav til effektivitets- eller fytotokisitesdata
  • Brukeren er derfor selv ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en minor use-utvidelse.
  • Det lages en tilleggsetikett som ligger på mattilsynets sider. I noen tilfeller står minor use godkjenningen på den ordinære etiketten. Her er en oversikt over alle minor use godkjenningene og søknadsprosessen.
  • En minor use godkjenning er gyldig like lenge som hovedpreparatet (selv om det skulle stå noe annet på tilleggsetiketten) , og er gyldig for alle.

Off label

Før vi fikk «minor use» ordningen fra 2015 hadde vi en tilsvarende ordning kalt «off label». Off label godkjenningene gjelder fortsatt frem til preparatet utgår eller skal revurderes. For å kunne bruke et preparat på off label må man ha en off label etikett samt skrive under en egenerklæring som bekrefter at brukeren selv står ansvarlig for bruk og eventuelle skader og utilsiktet effekt. Off label etikett og egenerklæring fås ved henvendelse til NLR. Her er en oversikt over gjeldene off labler Preparater på off-label (mattilsynet.no). NLR vil der det er mulig søke off labler godkjenningene over på minor use.

Midlertidig tillatelse

Midlertidig tillatelse (tidligere kalt dispensasjon) kan gis i ved spesielle behov, i nødsituasjoner. Midlertidig tillatelse kan maksimalt gis for 120 dager, og skal normalt ikke gis mer enn en gang. Det må argumenteres godt for hvorfor det er en nødsituasjon. Her er en oversikt over gjeldene midlertidige tillatelser Generelle dispensasjoner (mattilsynet.no)

Se også Nyhetssak 15. mai 2024 Avhengig av NLR i plantevernarbeidet