Klimarådgiving ga nytt fokus og mer lønnsom drift

Melkebonde Geir Lohn deltok i 2022 i et prosjekt der hele gårdsdrifta ble satt under lupen med mål om å redusere klimagassutslippene. For Geir var det en nyttig gjennomgang som har gitt betydelige økonomiske gevinster.

> Les mer om Geir

NLR klima 13

NLR Klimarådgiving

NLR Klimarådgiving er et tilbud om klimarådgiving på gården med utgangspunkt i Klimakalkulatoren. Den utvikles i prosjektet Klimasmart landbruk for stadig flere produksjoner. NLR Klimarådgiving er en ndividuell rådgiving med total tidsbruk på 5-10 timer.

  • Det er en helhetlig rådgiving der man ser på gårdens klimastyrker og muligheter.
  • Du er med på å utarbeide klimatiltak for din gård og får en tiltaksplan.
  • Du kan søke refusjon fra RMP for kostnader til klimarådgiving. Søknadsfrist er 15. oktober.

Bestill NLR Klimarådgiving

Bli med på klimarådgiving.

Geir Lohn, mjølkeprodusent i Alvdal, Innlandet, får besøk av Tine-rådgiver Paula Brekken og NLR-rådgiver Rune Granås. Bli du også, og se hvilke tiltak Geir kan gjøre i sin produksjon som reduserer klimagassutslippet og bedrer økonomien.

NLR på øret

Foretrekker du å høre? Geir Lohn lar oss bli med når han får besøk av Tine- og NLR-rådgiver på klimarådgiving. Hør hva Geir tenker om sine utslipp og hvilke tiltak han kan sette inn for redusert klimagassutslipp og bedret økonomi i produksjonen.

Fagartikler om klima:

Klimatiltak: Hvordan redusere dieselforbruket?

Jordbruket står for mindre enn 1 % andel av landets energiforbruk. Utgifter til energi på den enkelte gård kan likevel være betydelige, og det er muligheter for innsparinger. En liter diesel gir 2,7 kg CO2 ved forbrenning. Et forbruk på 5000 l diesel på gården tilsvarer da 13 500 CO2 ekvivalenter.

> Les saken

Gasoline 175122 1280

Klimatiltak i landbruket

Det finnes mange forskjellige klimatiltak som produsenten kan ta i bruk på gården, både i dag og i framtiden. Det er mange tiltak som kan gjøres på kort og lang sikt. Hver gård er forskjellige og det er mange forskjellige faktorer som skiller gårdsbrukene fra hverandre, som blant annet geografi, produksjon, jordsmonn, økonomi og driftsstørrelse. Klimatiltakene må derfor tilpasses den aktuelle drifta.

> Les saken

20230911 132304
NLR klima 20
NLR Klimarådgiving er kostnadsfri for bøndene, ettersom de får refundert utlegg til klimarådgiving gjennom Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP). Foto: Tun Byrå
NLR klima 26
NLR rådgiver Rune Granås understreker viktigheten av at klimatiltakene må bidra til bedre produksjon og økt lønnsomhet for bonden. Foto: Tun Byrå
NLR klima 14
Ved hjelp av klimakalkulatoren beregnes utslipp av klimagasser fra produksjonen. Foto: Tun Byrå